Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 182 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 182

Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.76, ал.1 и ал.2 от Наредба №1 на Общинския съвет – Русе и Заповед №РД-46-260/23.03.2012 г. на Министъра на земеделието и храните, Общинският съвет реши:

1. Определя размер на началната тръжна цена в лева за декар площ на отдаваните под наем земеделски земи от ОПФ (общински поземлен фонд) чрез публичен търг за стопанската 2012/2013 година, както следва:

  • За земеделска земя, без значение от категорията й 25 лв./дка – за отглеждане на едногодишни полски култури;

  • За създаване, възстановяване и отглеждане на трайни насаждения, по периоди:

Трайни насаждения
Гратисен период

Период на

плододаване

год.
лв./дка
Лозови насаждения
3
5-7
40,00

8-20
60,00

за останалия период на плододаване

40,00
Овощни насаждения
4
5-7
30,00

за останалия период на плододаване

45,00
Ягодоплодни култури
2
за периода на плододаване
45,00
Етерично – маслени
3
за периода на плододаване
30,00
Култивирани билки
1
2-5
22,00
Калифорнийски аспержи
3
4-12
47,00
13-15
30,00
  • За друга селскостопанска територия – 50,00 лева годишна наемна цена за декар площ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(засл. проф. В. Пенчев)