Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 182 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

 На основание чл.21, ал.1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, Общинският съвет реши:

            Приема Годишен отчет за 2023 г. на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Русе за периода 2021-2026 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)

1.            Мерки с постоянен характер – Rs_Per
КодОписание на мяркатаСрок за изпълнениеИзпълняваща се/ Изпълнена/ Не е изпълнена мяркатаНеобходими средства, лв.Индикатор за контрол на изпълнениетоПериод, в който се очаква ефект
Мерки с постоянен характер за намаляване емисиите на ФПЧ10 и  ФПЧ2.5 от битово и обществено отопление с твърди горива (Rs_Per_Dh)
Rs_Per_Dh_а_4Системни проверки за нерегламентирано изгаряне на гуми, пластмаси, текстил и други.постояненИзпълняваща сеНе са необходими средстваИзвършени проверки – 11 брояКраткосрочен
Rs_Per_Dh_а_5Системни проверки на строителните обекти за начина на отопление на работниците и чистотата на строителните площадки.постояненИзпълняваща сеНе са необходими средстваБрой извършени проверки – 3 брояКраткосрочен
Мерки с постоянен характер за намаляване емисиите на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от транспорта (Rs_Per_Tr)
Rs_Per_Tr_а_1Осъществяване на проверки за спазването на мерки за недопускане на замърсяване от строежите, вкл. по спазването на маршрутите за транспортиране на отпадъците от строителните обекти.постояненИзпълняваща сеНе са необходими средстваПостоянен контролКраткосрочен
Rs_Per_Tr_а_2Постоянен контрол за неправилно паркиране, особено в зелените площи.постояненИзпълняваща сеНе са необходими средстваСъставени 449 фиша по чл.15, ал.7 от ЗДП.Краткосрочен
Rs_Per_Tr_а_3Проверки и действия за освобождаване на общински територии от ИУМПСпостояненИзпълняваща сеНе са необходими средстваПреминали комисия – 245 бр. ИУМПСКраткосрочен
Rs_Per_Tr_а_6При закупуване на нова транспортна техника за нуждите на Община Русе, да се прилагат изискванията на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари – минимум Евро 5.постояненИзпълняваща се69 153,60 лв. с ДДС;29 988,00 лв. с ДДС.38 999,50 лв. с ДДС38 999,50 лв. с ДДСЛек автомобил Опел Корса-Е;   Лек автомобил Шкода Амбишън;Лекотоварен автомобил тип фургон Рено ЕкспресЛекотоварен автомобил тип фургон Рено Експрес  Дългосрочен
Rs_Per_Tr_t_1Системно машинно метене и миене на основната улична мрежа на града, в т.ч. периодично ръчно почистване на уличните регули.постояненИзпълняваща семашинно метене-851 484,39 лв. с ДДС; ръчно метене –  524 458,37 лв. с ДДС; машинно миене – 29 541,54 лв. с ДДС; ръчно престъргване – 164 941,92 лв. с ДДС.      Дейностите по машинно метене и миене се изпълняват ежедневно през пролетно-летния сезон, в т.ч. ръчно метене и уборка, както и ръчно престъргване на уличните регули.Краткосрочен
Rs_Per_Tr_t_2Поддържане проводимостта на оттоците и дъждоприемните шахти.постояненИзпълняваща се19 400,54 лв. с ДДСОт началото на 2023 г. до момента са възложени и почистени 3286 бр. шахти.Дългосрочен
Rs_Per_Tr_t_5Подобряване и разширяване на системата за кратковременно платено паркиране „синя зона“.постояненИзпълняваща се83 959,26 лв. с ДДСМонтирани 7 бр. паркоматиКраткосрочен
Мерки за справяне с вторичното разпрашаване (Rs_Per_Dust)
Rs_Per_Dust_а_1Контрол за възстановяване на улици и тротоари при ремонт/изграждане на елементи на техническата инфраструктура с цел недопускане на замърсяване на прилежащите площи и увеличаване на пътния нанос или ветрово запрашване.постояненИзпълняваща сеНе са необходими средстваИзвършени 47 бр. проверкиКраткосрочен
Rs_Per_Dust_t_3Изграждане и рехабилитация на зелена инфраструктура в градските зони, вкл. създаване/разширяване на „зелени пояси/зони“постояненИзпълнена≈ 47 250 лв. с ДДСЗасадени 573 бр. храсти и 108 бр. дърветаДългосрочен
Rs_Per_Dust_а_2Непрекъснат контрол и санкции за замърсяване около строителни обекти.постояненИзпълненаНе са необходими средстваЕжедневен контролКраткосрочен
Rs_Per_Dust_t_5Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежапостояненИзпълнена1 234 974,90 лв. /сумата е обща за уличната мрежа и за изпълнените междублокови пространства/През 2023 г. е извършено преасфалтиране на множество паркинги, паркови алеи и междублокови пространства на територията на гр. Русе, както и множество ремонтни дейности по улици тротоари, алеи, стъпала и др.Краткосрочен
Rs_Per_Dust_t_6  Изграждане на нови паркинги и обособяване на нови места за паркиране
Rs_Per_Dust_t_7Ремонт и възстановяване на повредени тротоарни настилки.
Rs_Per_Dust_t_8Редовно почистване на междублоковите пространства от отпадъци.постояненИзпълняваща се1 163 227,39 лв.Почистени пространстваКраткосрочен
Мерки с постоянен характер за разработване/актуализация на стратегически/програмни/планови/аналитични документи (Rs_Per_Doc)
Rs_Per_Doc_а_1Ежегоден доклад за изпълнение на Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Русе.постояненИзпълненаНе са необходими средстваС писмо, изх. №33-01-114/31.03.2023 г. е изпратена до РИОСВ-Русе.Дългосрочен
Обучителни и информационно-образователни мерки с постоянен характер (Rs_Per_Inf)
Rs_Per_Inf_1Провеждане на информационни кампании за разясняване на населението на икономическите и екологични ползи от енергийната ефективност.постояненРегулярно се провежда кампании за информиране на обществеността относно възможност за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“ Проведена публична конференция и 39 посещения на многофамилни жилищни сгради490  Дългосрочен
Rs_Per_Inf_2Провеждане на информационни кампании за разясняване на ефектите от използването на стандартизирани горива и горивни инсталации.постояненИзпълняваща сеНе са необходими средстваПо време на проверките за нерегламентирано изгаряне на нестандартни горивни материали за отопление се разяснява на гражданите за ефектите от използването на твърдо гориво /дърва и въглища/, както и за нерегламентираните. Насърчават се за включване към проектите за замяна на отоплителните уреди.Дългосрочен
Rs_Per_Inf_4Провеждане на информационни кампании за задълженията на лицата, използващи дървесина за битово отопление – Чл. 4. (3) от Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г.ежегодноИзпълненаНе са необходими средстваhttps://obshtinaruse.bg/darvesinata-za-bitovo-otoplenie-sledva-da-e-suha-i-neobrabotena-s-tsel-ogranichavane-na-vrednite-emisiiДългосрочен
2.            Краткосрочни мерки – Rs_Sh
Краткосрочни мерки за намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта (Rs_Tr)
Rs_Sh_Tr_t_1Закупуване и доставка на 35 електрически транспортни средства за нуждите на обществения транспорт на община Русе. Предвижда се доставка и монтаж на 20 станции за зареждане в тролейбусно депо и 4 станции за бързо зареждане чрез пантографи.2022Изпълняваща сеИзразходвани средства от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в размер на 21 960 000 лева без ДДС в периода 2021-2022г. за закупуването на 20 броя нови електробуси  и станциите за тях. През 2023 г. са изразходвани 14 212 500 лв. за закупуването на 15 тролейбусаЗа периода 2021-2022г. са доставени и пуснати в експлоатация 20 броя нови електробуси, както и 20 станции за зареждане в тролейбусното депо. Доставени и монтирани на крайни спирки са 4 станции за бързо зареждане чрез пантографи През 2023 г. са закупени 15 тролейбуса 14 212 500 лв. изплатени през 12.2023 г.Краткосрочен
Краткосрочни мерки за справяне с вторичното разпрашаване (Rs_Sh_Dust)
Rs_Sh_Dust_t_1Озеленяване и поддръжка на зелените площи.2023Изпълнена1 177 557,89 лв. с ДДСОзеленени и поддържани площиКраткосрочен
Rs_Sh_Dust_t_4Изграждане на нови и ремонт на съществуващи паркинги2023Изпълнена1 234 974,90 лв. /сумата е обща за уличната мрежа и за изпълнените междублокови пространстваПрез 2023 г. са изпълнени ремонти и обновяване на множество междублокови пространства, прилежащи алеи, обслужващи пътища и тротоари към тяхКраткосрочен
Краткосрочни мерки за подобряване на мониторинга на КАВ (Rs_Sh_Mon)  
Краткосрочни мерки за разработване/актуализация на стратегически/програмни/планови/ аналитични документи (Rs_Sh_Doc)
Краткосрочни обучителни и информационно-образователни мерки (Rs_Inf)  
3.            Средносрочни мерки – Rs_Mt
Средносрочни мерки (Rs_Mt_Dh) за намаляване на емисиите на ФПЧ от битово отопление
Rs_Mt_Dh_t_2Изпълнение на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE2024Изпълняваща се1 028 318,81 лв. с ДДС за 218 бр. уредите от Пилотната фаза на проекта702 бр. одобрени кандидати от началото на проекта.Средносрочен
Rs_Mt_Dh_t_3Повишаване на ЕЕ в жилищния сграден фонд (еднофамилни и многофамилни жилищни сгради), чрез прилагане на мерки за ЕЕ.2024Предстои изпълнение на мярката след стартиране на процедура по ПВУ 7 одобрени многофамилни жилищни сградиСредносрочен
Средносрочни мерки (Rs_Mt_Tr) за намаляване на емисиите на ФПЧ от транспорта  
Rs_Mt_Tr_t_2Повишаване ефективността, подобряване качеството и обхвата на общински предприятия „Паркстрой“ и „Комунални дейности“ чрез осигуряване на нови модерни машини за почистване на улици и др.2023Изпълняваща се35 880 лв.   35 880 лв.   49 800 лв.   59 880 лв.   142 573,20 лв.   44 972,40 лв.Товарен автомоби Форд Транзит   2. Товарен автомоби Форд Транзит   Самосвал MAN   Валяк BOMAG     Автовишка Ford transit oil and steel 2112   Самосвал Mercedes benz 815 DKСредносрочен
Rs_Mt_Tr_t_3Оптимизиране на транспортните схеми с цел намаляване интензивността на транспорта.2023Изпълнена      34 620 лева с ДДС.Извършено обследване на пътникопотока по междуселищните линии от общинската и областната транспортни схеми и са оптимизирани маршрутните разписания по транспортните схеми, спрямо основния брой пътници. Средносрочен
Rs_Mt_Tr_t_8Ремонт на настилките на съществуващи паркинги.2023Изпълняваща се1 234 974,90 лв. /сумата е обща за уличната мрежа и за изпълнените междублокови пространстваПрез 2023 г. са изпълнени ремонти и обновяване на множество междублокови пространства, прилежащи алеи, обслужващи пътища и тротоари към тяхСредносрочен
Rs_Mt_Tr_t_9Изграждане и поддържане на залесителни пояси по основните и най-натоварени пътни артерии.2023Мярката ще се изпълнява по „Програмата за залесяване зима-пролет 2023-2024 г.“   
Rs_Mt_Tr_t_10Закупуване и доставка на електрически транспортни средства за нуждите на обществения транспорт на Община Русе2023Изпълняваща сеИзразходвани средства от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в размер на 21 960 000 лева без ДДС в периода 2021-2022г. за закупуването на 20 броя нови електробуси  и станциите за тях. През 2023 г. са изразходвани 14 212 500 лв. за закупуването на 15 тролейбусаЗа периода 2021-2022г. са доставени и пуснати в експлоатация 20 броя нови електробуси, както и 20 станции за зареждане в тролейбусното депо. Доставени и монтирани на крайни спирки са 4 станции за бързо зареждане чрез пантографи През 2023 г. са закупени 15 тролейбуса 14 212 500 лв. изплатени през 12.2023 г.Средносрочен
Средносрочни мерки за намаляване на вторичното разпрашаване (Rs_Mt_Dust)  
Rs_Mt_Dust_t_3Облагородяване на вътрешноквартални пространства. Създаване на регистър на граждански инициативи за подобряване на градската среда и подпомагане при реализиране.2024Изпълняваща се10 200 лв. с ДДССъздаден Фонд за „Граждански инициативи“ – одобрени 34 бр. проекти.Средносрочен
4.            Дългосрочни мерки – Rs_Lt
Дългосрочни мерки (Rs_Lt_Dh) за намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битово отопление
Rs_Lt_Dh_t_3Насърчаване използването на ВЕИ, водород и други иновационни алтернативи.2025Русе ниско въглероден град по договор №2022-344/04.05.2022, сключен с Енергийни градове, VAT FR55379716764. Проектът е одобрен за финансиране от Европейската комисия и през м. април 2022 г. е подписан  договор.  Финансирането е одобрено за изготвяне на инвестиционна концепция за набор от мерки. Намаляването на емисиите се очаква да бъде постигнато ( CO2) чрез закупуване на 20 водородни автобуса, които ще заменят 14 дванадесетметрови дизелови автобуса, ще бъде изграден фотоволтаичен парк.117 348,00 лв. (60 000 евро)Изготвена стратегия с Очаквани енергийни спестявания 46.050 ГВч/г. Очаквано производство на възобновяема енергия 2.800 ГВч/г. Очаквано намаление на въглеродни емисии на CO2 22247 t CO2eq/година  Дългосрочен
Rs_Lt_Dh_t_4Комбиниране на мерките по Енергийна ефективност в сградния фонд с мерки по въвеждане на ВЕИ – слънчеви термични колектори и др.2025В ПИРО 2021-2027 г. са заложени следните мерки за изпълнение: Реализиране на проекти за енергийна ефективност и използване на ВЕИ в административни обществени (публични) сгради; Реализиране на проекти за енергийна ефективност и използване на ВЕИ в специализирани обществени (публични) сгради  Дългосрочен
Дългосрочни мерки за намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта (Rs_Lt_Tr)  
Rs_Lt_Tr_t_1Въвеждане на зона/и с ниски емисии и ограничаване движението на МПС по определени улици при необходимост.2026Изпълняваща се През февруари 2022 г. е изготвена Методика за въвеждане на зони с ниски емисии в гр. Русе.Дългосрочен
Rs_Mt_Tr_t_3Закупуване и доставка на електрически транспортни средства за нуждите на обществения транспорт на Община Русе2026Изпълняваща сеИзразходвани средства от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в размер на 21 960 000 лева без ДДС в периода 2021-2022г. за закупуването на 20 броя нови електробуси  и станциите за тях. През 2023 г. са изразходвани 14 212 500 лв. за закупуването на 15 тролейбусаЗа периода 2021-2022г. са доставени и пуснати в експлоатация 20 броя нови електробуси, както и 20 станции за зареждане в тролейбусното депо. Доставени и монтирани на крайни спирки са 4 станции за бързо зареждане чрез пантографи През 2023 г. са закупени 15 тролейбуса 14 212 500 лв. изплатени през 12.2023 г.Дългосрочен
Дългосрочни мерки за намаляване на вторичното разпрашаване – Rs_Lt_Dust  
Rs_Lt_Dust_t_1Реконструкция и рехабилитация на: междублокови пространства, улична мрежа, зони за обществен отдих, включително градско обзавеждане и озеленяване.2026Изпълняваща се35 995,80 лв. с ДДС.Закупени 90 бр. пейки.Дългосрочен
Rs_Lt_Dust_t_2Прилагане на зелени решения за адаптиране на градската среда към изменение на климатичните промени. Развитие на парковите зони. Разширяване и благоустрояване на съществуващи.2026Изпълняваща се397 078 лв. с ДДС.Изготвен е проект за създаване на анти топлинен остров в пешеходния подлез на бул. „Цар Освободител“, като към момента се изпълнява СМР на мярката.Дългосрочен
Дългосрочни обучителни и информационно-образователни мерки (Rs_Lt_Inf)  
Rs_Lt_Inf_1Провеждане на информационни кампании относно енергийната ефективност и използването на ВЕИ2026Регулярно се провежда кампании за информиране на обществеността относно възможност за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“ Проведена публична конференция и 39 посещения на многофамилни жилищни сгради490  От 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)