Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 182 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.31, ал.6 от Устава на НСОРБ и Правилника за устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност“, приет с Решение № 2 от Протокол № 35 от 30.01.2015г. на УС на НСОРБ, Общинският съвет реши:

1. Определя участието на община Русе във Фонда с годишна вноска в размер на 1000 лв., до приемане на решение за промяна на сумата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)