Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 182

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 182
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.6, ал.2, т.4 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 54 от ЗДС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за придобиване в собственост на община Русе на:
1.1. Недвижим имот намиращ се в гр. Русе по ул. “Братя Обретенови” № 9, представляващ УПИ ХV-5034 с площ 7 593 кв.м. и построените в него: две училищни сгради, ученически бюфет и помощна сграда.
1.2. Бивше общежитие на Професионална гимназия по транспорт, находящо се в гр.Русе, ул.Тулча № 1 – «общежитие и хотел».
2. Упълномощава кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване на собствеността на гореописаните имоти.