Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 183 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 183
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с ал.2 от ЗОС; чл. 56, ал.1 от ЗУТ; раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.2, раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

I. Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени публична общинска собственост, елемент на зона „Б” за поставяне на:
1. Павилион за продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки и закуски, намиращ се в град Русе, пл.”Свобода”, малката градинка с площ от 28,56 кв.м. и начална месечна наемна цена 201,00 лв., определeна съгласно раздел I, чл.2, ал.1, т.3, ал.2; раздел II, чл.3 и 5 от Наредба № 2 на ОбС.
2. Павилион за продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки и закуски, намиращ се в град Русе, пл.”Свобода”, малката градинка с площ от 54,40 кв.м. и начална месечна наемна цена 330,00 лв., определена съгласно раздел I, чл.2, ал.1, т.3, ал.2; раздел II, чл.3 и 5 от Наредба № 2 на ОбС.
3. Павилион за продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки, закуски и сладолед, намиращ се в град Русе, пл.”Свобода”, малката градинка с площ от 33,75 кв.м. и начална месечна наемна цена 225,00 лв., определена съгласно раздел I, чл.2, ал.1, т.3, ал.2; раздел II, чл.3 и 5 от Наредба № 2 на ОбС.
II. Одобрява конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост, елемент на зона „Б” за поставяне на обекти по раздел І., както следва:
1. Предназначение: Павилион за продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки и закуски и др.
2. Минимална конкурсна наемна цена: не по-ниска от началната месечна наемна цена, определена, съгласно Раздел І, чл.2, ал.1 от Наредба №2 на ОбС.
3. Срок на отдаване под наем – 5 години.
4. Минимален размер на инвестициите – 25 000, 00 лв.
5.Павилионите да отговарят на специфичните правила за поставяне на преместваеми обекти на територията на площад „Свобода” гр.Русе – зона „Б”;
6.Кандидатите да представят одобрен от Община Русе проект за вида на павилионите, съответстващ на одобрената от гл. архитект подробна схема за разполагането им. 7. В конкурса могат да участват търговци, регистрирани по действащото българско законодателство, които не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация, които нямат непогасени парични задължения към Общината, не са нарушавали актове на Общински съвет – Русе и не са обявявани в несъстоятелност или в други съдебни производства;
8. Срок за въвеждане в експлоатация – 1 месец след провеждане на публично оповестения конкурс.
ІІІ. Спечелилите конкурсите се задължават да изградят за своя сметка, съразмерно на наетата площ, детска площадка в малката градина по проект одобрен от Община Русе. Изграждането на площадката следва да се извърши в шестмесечен срок от сключване на договора.
IV. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обектите по т.I, като се съобрази с одобрените конкурсни условия по раздел ІІ., да издаде заповеди и сключи договори за наем за срок от пет години с лицата спечелили публично оповестения конкурс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)