Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 183 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет – Русе реши:

I.Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 431 „ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                    –  20 000 лв.                                               

§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“                          +20 000 лв.       

 Обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в

Детска ясла №5,гр. Русе“/било:407343 лв.; става:427343 лв./+ 20 000 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв. 

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.      

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата

и етнографски комплекси с местен характер“

Регионален исторически музей – Русе

§1015 „Материали“                                                                                                      – 798 лв.

§ 5201 „Придобиване на компютри и хардуер“                                                        +798 лв.

Обект: „Компютърна система за РИМ-Русе“+798 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв.                                                    

Всичко за функция:                                                                                                          0 лв.

Всичко разходи държавна дейност:                                                                              0 лв.

II. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“

§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +1 924 лв.

Обект: „Шумомери – сертифицирани и калибрирани – 2 бр.,гр. Русе“+1924 лв.

/било: 8 000 лв.; става: 9 924 лв./

Всичко за дейност:                                                                                                   +1 924 лв.  

Всичко за функция:                                                                                                + 1 924 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

ОП „Комунални дейности“

§1015 „Материали“                                                                                                 -145 300 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                -145 300 лв.  

Всичко за функция:                                                                                             – 145 300 лв.

ФУНКЦИЯ „Други дейности по икономиката“

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“

ОП „Управление на общински имоти“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по

трудови правоотношения“                                                                                        +2 937 лв.

§0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО“                                            +341 лв.

§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодател“                                             +141 лв.

§0580 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател“        +82 лв.

ОП „Спортни имоти“

§1016 „Вода, горива и енергия“                                                                                 -5 584 лв.

§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +58 170 лв.

Обект: „Изграждане на активна мълниезащитна система

на Градски стадион – Русе“+ 16 992 лв.

Обект: „Изграждане на активна мълниезащитна система

на Спортен комплекс „Ялта“ +14 244 лв.

Обект:„Изграждане на активна мълниезащитна система

на Спортен комплекс „Локомотив“ +7 685 лв.

Обект: „Изграждане на активна мълниезащитна система

на Тенис кортове в Парк на младежта +5 584 лв.

Обект: „Изграждане на активна мълниезащитна система

на Хостел „Липник“ в с. Николово +5 980 лв.

Обект: „Изграждане на активна мълниезащитна система

на сградата на бивш Техникум по зърно преработване и

зърно съхранение „Асен Златаров“ +7 685 лв.           

Всичко за дейност:                                                                                                 +56 087 лв.  

Всичко за функция:                                                                                              + 56 087 лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“                                       – 58 011 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                 – 58 011 лв.  

Всичко за функция:                                                                                              – 58 011 лв.

Всичко разходи местни дейности:                                                                    – 145 300 лв.

III. Разходи ДД  дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“

Дейност 282 „Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на

запаси и мощности“

СЗ „ИООРС“

§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                +109 200 лв.

Обект: „Паркомати -7 бр. +109 200 лв.

§5204 „Придобиване на транспортни средства“                                                   +36 100 лв.

Обект: „Автомобил /за скоби/ за нуждите

на СЗ „ИООРС“ – 1бр.“ +36 100 лв.

Всичко за дейност:                                                                                              + 145 300 лв.    

Всичко за функция:                                                                                            + 145 300 лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски

комплекси с местен характер“

ОБКИ Художествена галерия – Русе

§1015 „Материали“                                                                                                    – 5 500 лв.

§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +5 500 лв.

Обект: „Мултимедиен проектор за ОБКИ Художествена галерия – Русе“+5500 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв.     

Всичко за функция:                                                                                                          0 лв.

Всичко разходи ДД дофинансирани с общински приходи                          +145 300 лв.      

Всичко разходи по бюджета:                                                                                          0 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)