Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 183

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 183
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка, чл.35, ал.1, от ЗОС, чл.31, ал.1, от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 94 от 23.04.2008 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Задължава Кмета на Община Русе да се разработи план за застрояване за терените, северно от пробива на бул.Бозвели.
2. Дава съгласие за откриване процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот представляващ: УПИ ІІ-5355 в кв. 199 с площ от 1069 кв.м., както и съществуваща сграда – магазин, застроен на 103 кв.м., АЧОС № 4957 от 29.05.2007 г., находящо се в град Русе, бул. „Цар освободител” № 110, при начална тръжна цена в размер на 1 281 850 лева/един милион двеста осемдесет и една хиляди осемстотин и петдесет/, без включени данъци и такси.
3. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила на решението на ОбС-Русе, като се отбележи обстоятелството за построените незаконни постройки.
4. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.