Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 184 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 184
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с ал.2 от ЗОС; чл. 56, ал.1 от ЗУТ; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2, раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен ПОС, за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, на пл.“Свобода“, с/у Централна поща, ъгъла на малката градинка, с площ от 5,00 кв.м. – точка № 465 – зона „Б” и начална месечна наемна цена 97,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
ІІ. Възлага на Кмета на Община – Русе след вземане Решение от Общинския съвет по т.1 да прекрати действащия договор за наем за обект терен, за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания на пл. „Свобода“, с/у Централна поща, ъгъла на малката градинка, с площ от 1,44 кв.м. – т.465.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І., да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години с лицето спечелило публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)