Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 184 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, т. 2 от Постановление №13 от 29.01.2024 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.,  Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава промяна на Приложение №18  Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи  утвърдено с Решение на Общински съвет № 119, прието с Протокол №5/16.02.2024 г., както следва:

Чл. 38, ал.1, т.1 За пътувания в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност

ОУ „Алеко Константинов“ – Русе

Отпада:

1. Силвия Панайотова Балбозанова, прекратен трудов договор – гл. счетоводител, билети

Добавя се:

1. Мирослава Пенчева Събева, новоназначен – гл. счетоводител, билети

Чл. 38, ал.1, т.2 За пътувания от местоживеене до месторабота и обратно

Дирекция „Инвестиционно планиране устройство и кадастър“

Добавя се:

1. арх. Весела Володиева Иванова – началник отдел „Инвестиционно проектиране“

– 80% от действително извършените транспортни разходи с личен автомобил.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)