Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 184 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет – Русе реши:
І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Неданъчни приходи
§2802 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ +320лв.
СОУ „Васил Левски“ 320лв.
Всичко неданъчни приходи +320лв.
Всичко приходи държавна дейност +320лв.
ІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“ – ОДЗ „Снежанка“
§1030 „Текущ ремонт“ -360лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти, лицензи за програмни продукти“
Обект „Личен състав – LSWIN“ 1 бр. +360лв.
Всичко за дейност +0лв.
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§1016 „Вода, горива, енергия“ СОУ „Васил Левски“ +320лв.
Всичко за дейност +320лв.
Всичко за функция +320лв.
Всичко разходи държавни дейности +320лв.
ІІІ. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“ ЦДГ „Пинокио“
§1016 „Вода, горива и енергия“ -4 080лв.
§1030 „Текущ ремонт“ -1 500лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Електрическа готварска печка“ 1бр. +5 580лв.
Всичко за дейност +0лв.
Всичко за функция +0лв.

Всичко разходи местни дейности 0лв.

Всичко разходи по бюджета +320лв.
ІV. Приема промените в Приложение №17 „Справка за разходите за заплати за 2016г.“:
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – местни дейности
Дейност 737 „Оркестри и ансамбли“ било става разлика
– годишен фонд Работна заплата 157 697 155 393 -2 304
Дейност 759 Други дейности по културата“
– годишен фонд Работна заплата 18 558 17 058 -1 500
Функция „Икономически дейности и услуги“
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
– годишен фонд Работна заплата 261 606 265 410 +3 804

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)