Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 184

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 184
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.40 от ЗОС и във връзка с чл.46 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие да се извърши замяна на общинския имот в град Русе, ЖК „Възраждане”, ул. „Янтра” №9, представляващ УПИ ІІ – 3581 (стар идентификатор), а по кадастрална карта 63427.1.142 с площ 559 кв.м, заедно с построената в него едноетажна жилищна сграда със сутерен и тавански етаж с площ от 56,00 кв.м, при съседи: 63427.1.193, 63427.1.140, 63427.1.143, предмет на акт за частна общинска собственост №4520/16.11.2005 г. на стойност 1 215 500 лева срещу жилищна площ, собственост на Илиян Стоянов Илиев, както следва:
– АПАРТАМЕНТ №11 в бл. „Българка”, вх.Г, ет.6 в ЖК „Родина”, ул. „Димчо Дебелянов”№4 в град Русе, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 56,08 кв.м, изба №12 с площ 2,72 кв.м, заедно с 0, 456% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 77 200,00 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №6 по ул. „Димчо Дебелянов”№61, бл. „Ерма”, вх. Б, ет.5 в ЖК „Родина” в град Русе, състоящ се от стая,дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 60,49 кв.м, изба №4 с площ 2,76 кв.м, заедно с 2,879% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 83 100,00 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №5 по ул. „Сърнена гора”№7, бл. „Голям Богдан”, ет.7, вх.Б в ЖК „Родина” в град Русе, състоящ се от стая, дневна кухня и сервизни помещения с площ 64,98 кв.м, избено помещение №22 с площ 3,54 кв.м, заедно с 0,703 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж НА СТОЙНОСТ: 78 600 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №2 в бл.”Голям Богдан”, вх.А, ет.4 по ул. „Сърнена гора” №7 в град Русе, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 57,59 кв.м, изба №22 с площ 3, 54 кв.м, заедно с 0,648% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 77 500,00 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №18 в бл. „Скъта”, вх.Е, ет.3 в ЖК „Родина – ІІ” в град Русе, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 58,93 кв.м, изба №3 с площ 3, 54 кв.м, заедно с 0, 722% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 79 200,00 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №9 в бл.”Вискяр”, вх.В, ет.1 в ЖК „Родина – ІІ” в град Русе, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 58,93 кв.м, изба №14 с площ 2, 76 кв.м, заедно с 1, 236 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 81 000 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №13 в бл.”Етър”, вх.Г, ет.3 в ЖК „Изток”, бул. „Липник”№114 в град Русе, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 61,86 кв.м, изба №7 с площ 3,59 кв.м, заедно с 1,187% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ 68 850,00 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №13 в бл.”Чавдар войвода”, бул. „Липник” №80, вх.5, ет.7 в ЖК „Изток” в град Русе, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 59,37 кв.м, изба №20 с площ 2, 65 кв.м, заедно с 0,815 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ 81 100 лв.;
– АПАРТАМЕНТ на втория етаж в бл. „Ангел войвода”, вх.А, ЖК „Изток” в град Русе, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 60,73 кв.м, изба №14 с площ 2,76 кв.м, заедно с 0, 5485% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ 77 300 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №8 в бл.”Москва”, вх.Г, ет.1 в ЖК „Изток” в град Русе, състоящ се от стая, дневна, столова, бокс и сервизни помещения, със застроена площ 71,52 кв.м, изба №15 с площ 3, 50 кв.м, заедно с 1, 175% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 89 500 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №3 в ЖБ „Камен”, вх.А, ет.5, ЖК „Изток” в град Русе, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 59,37 кв.м, изба № 6 с площ 2, 76 кв.м, заедно с 0, 716 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 79 600 лв.;
– АПАРТАМЕНТ № 2 в ЖБ 403, вх. И, ет.1 по ул. „Филип Станиславов” № 2, ЖК „Чародейка” в град Русе, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 58,28 кв.м, изба №2 с площ 3,65 кв.м, заедно с 1,188 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 71 000 лв.;
– АПАРТАМЕНТ № 19, ет.7, вх. В, бл. 211 по ул. „Ради Иванов” № 12, ЖК „Чародейка – Г – юг” в град Русе, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 59,71 кв.м, изба №19 с площ 3,65 кв.м, заедно с 1, 414 % идеалните части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 73 000 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №1 в бл. 114 на първия етаж, вх. Б, ЖК „Чародейка – Г – юг” по ул. „Михаил Хаджикостов” № 1, в град Русе, състоящ се от две стаи, дневна, кухня – столова и сервизни помещения, със застроена площ 98,24 кв.м, с избено помещение №1 с площ 12,00 кв.м, заедно с 2,273 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 87 700 лв.
– АПАРТАМЕНТ №11 в бл.23, ет.4, вх. Ж в ЖК „Дружба – ІІІ” в град Русе, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения от 37,61 кв.м, изба №11 с площ 2, 70 кв.м, заедно с 0,612 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ 55 400 лв.
– АПАРТАМЕНТ №14 в бл.3, ет.7, вх. Д в ЖК „Дружба – ІІІ” в град Русе, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения от 37,20 кв.м, изба №19 с площ 2, 60 кв.м, заедно с 0,480 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ 54 500 лв.
2. Разликата в размер на 950,00 лв. между общинския имот и имотите, предоставени от Илиян Илиев, както и дължимите данъци и такси, следва да се внесат от Илиян Стоянов Илиев.
3. Упълномощава Кмета на Община – Русе, след представянето на нотариалните актове за собственост на жилищата да издаде заповед и сключи договор за замяна.