Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 185 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

 На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет – Русе реши: 

1. Приема Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културатa, както следва:

§ 1. В чл. 2, ал. 3 се променя наименованието на отдела „Култура“ се заменя с „Култура, духовно развитие и изкуство“;

§ 2. В чл. 20, ал. 1  текстът „4-членен състав“ се заменя с  „ 5-членен състав“;

§ 3. В чл. 34 текстът „трима служители“ се заменя с „четирима служители“;

§4.В Приложение 5 – Формуляр за отчет, т. 4. в таблицата в графата „Собствено финансиране числото  „30“ се заменя с „20“

§ 5.  Настоящият правилник влиза в сила от деня на обнародването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)