Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 185 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.43 ал.1 от Постановление №380 от 29.12.2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016г., Общинският съвет реши:
Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016г., както следва:
Чл. 43, ал.1, т.1
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Отдел „Образование, мл. дейности и спорт“
Променя се длъжността на:
1. Юлияна Йорданова Джорова – от Гл. специалист в Ст. Инспектор – билети – промяна в щатно разписание
2. Зорница Любенова Иванова – от Гл. специалист в Инспектор – билети – промяна в щатно разписание
Добавя се:
1.Зорница Цанкова Цанкова – Ст. Инспектор – билети
Отпада:
1. Ирена Иванова Пенчева- Ст. Инспектор- билети
ФУНКЦИЯ „Образование“
Добавя се:
1. Рубинка Вениаминова Атанасова – Домакин ЦДГ „Звездица“- новоназначена-билети
2. Стефка Йонкова Стефанова – Гл. счетоводител – Средношколско общежитие – билети
3. Кремена Божидарова Василева – Гл. счетоводител АГ „Гео Милев“- билети- новоназначена
4.Снежана Динкова Велчева – ЗАС в ОУ „Хр. Смирненски“кв.Долапите – карта
5. Веселина Георгиева Ангелова – Домакин СОУ „Йордан Йовков“ – билети
Отпада:
1. Иванка Петкова Ганчева – Домакин ЦДГ „Звездица“- билети – пенсиониране
2. Донка Иванова Калинова – Гл. счетоводител АГ „Гео Милев“- билети- пенсиониране
3. Анелия Димитрова Георгиева – ЗАС в ОУ „Хр. Смирненски“кв.Долапите – карта
4. Анелия Костова Велчева – хигиенист/куриер СОУ „Йордан Йовков“ – билети

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“
Чл. 43, ал.1, т.2
Добавя се:
1. Мюлтебер Халилова Абазова – медицинска сестра-билети- новоназначена- от с. Смирненски до с. Ново село и обратно

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)