Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 186 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 АПК, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на територията на Община Русе, със следното съдържание:

§ 1. В чл.18, ал.1 се заменя числото: „13,46 лв.“ с  числото „15,46 лв.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)