Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 186 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, чл.9 и чл.69, ал.1 от Закон за местните данъци и такси и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе като:
§1. В чл.11:
а) създава се нова ал.3 с текст:
„За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал.1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.“
§2. В чл.20:
текста „Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси.“ става ал.1;
създава се нова ал.2, с текст: „При липса на подадена декларация служебно определяне на данъка става въз основа на собствени данни, данни, получени от трети лица и организации“

Преходни и заключителни разпоредби:
§3. В наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.16, ал.5 се създава второ изречение: „За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.“
2. В чл.17 се създава нова ал.3 с текст: „За недвижимите имоти, придобити през текущата година, таксата се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал.1, таксата се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)