Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 187 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет – Русе реши:

I. Приходи – държавни дейности

§3619 „Други неданъчни приходи – ОУ „Ангел Кънчев“                                         +556лв.

Всичко приходи местна дейност:                                                                             +556лв.

Всичко приходи по бюджета:                                                                                    +556лв.

II. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”

§1015 „Материали” ОУ „Ангел Кънчев“                                                                   +556лв.

Всичко за дейност:                                                                                                     +556лв.

Всичко за функция:                                                                                                    +556лв.

ФУНКЦИЯ „ Здравеопазване”

Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”

§5100 „Основен ремонт”                                 

Обект „Детски площадки в Детска ясла №1 и Детска ясла №4 в гр. Русе”      -100 000лв.

Обект „Детски площадки в Детска ясла №1 и Детска ясла №15 в гр. Русе” +100 000лв. §5203 „Придобиване на машини и съоръжения”

Обект „Пекарна електрическа с 3 фурни и комплект тави” 1бр.                        -19 960лв.

/било 19 960лв.; става: 0лв./

Обект „Електрически котлони на стойка с 6 плочи” 1 бр.                                 +18 640лв.

Обект „Електрическа месомелачка” 1бр.                                                              +1 320лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“                                                 +20 000лв.

Обект „Изграждане на два нови корпуса за потребители в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“ – проектиране“       +20 000лв.

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                              -20 000лв.

Дом „Приста“                                            -20 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

Всичко разходи държавна дейност:                                                                         +556лв.

III. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§5203 „Придобиване на машини и съоръжения”                                                     +1 400лв.

Обект „Жилищен контейнер /фургон/” 1 бр.                                                          -10 000лв.  

Обект „Санитарен контейнер” 1бр. за ОП „Паркстрой-Русе”                             +11 400лв.                                       

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”      

Обект „Обновяване на 20 бр. детски площадки АН и СМР в гр. Русе“                     +12лв.

Обект „Обновяване на 19 бр. детски площадки АН и СМР в гр. Русе“               -26 972лв.

Обект „Изграждане на детска площадка при бл. 403, жк „Чародейка“               +26 972лв.

Всичко за дейност:                                                                                                   +1 412 лв.

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“

§5203 „Придобиване на машини и съоръжения”

Обект „Моторна метла – нова“ 1 бр.  ОП „Паркстрой-Русе”                                  -1 400лв.

/било:1400лв.; става: 0лв./  

Обект „Електрическа машина за дезинфекция и миене при високо

налягане, с допълнително оборудване за пясъкоструене” 1 бр.                             +2 640лв.

/за ОП „Паркстрой-Русе”

Всичко за дейност:                                                                                                    +1 240лв.

Всичко за функция:                                                                                                  +2 652лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“

§5100 „Основен ремонт“

Обект „Основен ремонт на спортни игрища, гр. Русе–проект + АН и СМР“ 2 бр.   -12лв.

Всичко за дейност:                                                                                                         -12 лв.

Всичко за функция:                                                                                                        -12лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции”

Дейност 998 „Резерв”

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“                                         -2 640лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  -2 640лв.

Всичко за функция:                                                                                                -2 640лв.                                                                                                     

Всичко разходи местни дейности:                                                                                  0лв.

IV. Корекции в Инвестиционната програма за 2020г. с целеви  средства:

  Наименование на обектаФинансиране с целеви средства /било/Финансиране с целеви средства /става/Финансиране със собствени средства /било/Финансиране със собствени средства /става/Корекция „+“/“-„
123456
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”       Обект „Осветление по ул. „Кирил Старцев“ гр. Русе“                                                            30 000        0          -30 000
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ §5100 „Основен ремонт“ Обект „Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването и с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“, гр. Русе“      0      172 200        3 481 545              3 309 345      +172 200 -172 200
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ §5100 „Основен ремонт“ Обект „Сграда на ул. „Иван Вазов“ №15, град Русе /Къщата на Стефан Симеонов/- СМР, СН и АН“            172 200          0            0              172 200          -172 200 +172 200
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”       Обект „Изграждане на 2 броя площадки при бл. „Ясен“, кв. Здравец Изток и бл. 45, кв. „Дружба 3“ за стрийт фитнес – проекти, АН и СМР“ Обект „Изграждане на 2 броя площадки – пред бл. „Перущица“, кв. „Възраждане“ и бл. 45, кв. „Дружба 3“ за стрийт фитнес – проекти, АН и СМР“          30 250         0        0         30 250          -30 250         +30 250
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – дофинансиране §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”       Обект „Спортна зала в СУ „Васил Левски“, находящ се в УПИ I – Училище, кв. 848 в жк. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“ 1-ви етап            42 246          72 246            657 754            657 754          +30 000 0

Всичко разходи по бюджета:                                                                                     +556лв.

 ПД

МИЛЕНА ТРИФОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)