Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 187 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.17, ал.1 т.7 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от Закона за общинска собственост и чл.44, чл.4 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху автомобил /специализиран микробус/ Рено „Мастер“ с рег. № Р 0923 КН и идентификационен номер на рама VF1MA000963243150, собственост на Община Русе на Сдружение „Дете и пространство“, БУЛСТАТ: 131333228, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шандор Петьофи” №25, ет. 1, представлявано от Весела Йорданова Банова – председател на управителния съвет, изпълнител по договор № 7110/01.06.2023 г. за възлагане предоставянето  на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания „Вяра“, за срок до закупуване на служебен бус за ЦНСТ „Вяра“ след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)