Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 187 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменима и безусловна, без протест и разноски, в полза на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г., а именно Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, в размер на 105 431,45 лв., представляващи 35% от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100%) по ОПРР 2014-2020 г. към бенефициента по проект „Техническа помощ за Община Русе – бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“, съгласно договор BG16RFOP001-8.001-0003-C01 със срок на предявяване за плащане до 11.01.2024 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише Записа на заповед в изпълнение на решението на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)