Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 188 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Във връзка с кандидатстването на Министерството на младежта и спорта по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с проект за обновяване на училищната база на СУ „Майор Атанас Узунов“ – гр. Русе декларира съгласие предназначението на сградата на СУ „Майор Атанас Узунов“ – гр. Русе, имот-публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 63427.7.679 с площ 11 701 кв.м. по кадастралната карта на град Русе и изградените в него сгради на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ с идентификатори 63427.7.679.1, 63427.7.679.3, 63427.7.679.4 и 63427.7.679.5, предмет на АОС №6883/14.02.2013 г., да не бъде променяно и да се ползва за целите на образователната институция за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)