Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 188

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 188
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредба №9 във връзка с чл.154, ал.1, т.2 и чл.156, ал.1 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

1. Прекратява дейността на “Инвеститорски контрол” ЕООД и открива процедура по ликвидацията му, считано от 01.06.2008 г. за срок от шест месеца.
2. Освобождава от длъжност управителя на “Инвеститорски контрол” ЕООД – Румяна Атанасова Гашева, считано от датата на откриване процедурата по ликвидация.
3. Назначава за ликвидатор Мария Минева Цанева (главен счетоводител на дружеството) и възлага на Кмета на Община Русе да сключи договор с конкретно определени правомощия на ликвидатора, съгласно чл.266 от Търговския закон и Наредба №9 на Общинския съвет.
4. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 350 лева месечно.