Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 189 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 189
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.1 и ал.8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от пет години помещения, за клуб на Сдружение „Дружество на лица с тежки увреждания-СМЕЛОСТ-Русе”, намиращи се в нежилищен имот частна общинска собственост, описан в АОС №2357 от 26.11.1998 год., в гр. Русе, ул. “Борисова”№99, бл. „Йордан Йовков”, вх.-А, І етаж, с обща площ от 80,00 кв.м. и месечна наемна цена – 54,00лв. с ДДС., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Възлага на Кмета на Община – Русе да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години за посочения в т.1 обект.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)