Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 189 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Русе реши:

 1. Община Русе да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе – Гюргево ”, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020,  при следните основни параметри:
 2. Максимален размер на дълга – 804 000лв. (словом: Осемстотин и четири хиляди лева. 00)
 3. Валута на дълга – лева
 4. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем
 5. Условия за погасяване:
 6. Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
 7. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 83552 / 20.07.2018 г.  и/или от собствени бюджетни средства.
 8. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
 9. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
 10. Начин на обезпечение на кредита:
 11. Учредяване на залог върху вземанията на Община Русе по Договор за безвъзмездна помощ № 83552 / 20.07.2018 г. , сключен с Управляващия орган на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
 12. Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Русе, по която постъпват средствата по проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе – Гюргево“, по Договор за безвъзмездна помощ № 83552 / 20.07.2018 г.;
 13. Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Русе, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Русе по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
 14. Възлага и делегира права на Кмета на Община Русе да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)