Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 189 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Русе с проект по Наредба №2 от 08.05.2014 г. на Министерство на младежта и спорта за обект: „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на спортна зала „Иван Ханджиев“, и одобрява проекта за „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на спортна зала „Иван Ханджиев“, находящ се в УПИ VIII – За сп. комплекс и озеленяване, кв. 657, част от спортен комплекс „Дунав“, гр. Русе, предмет на АПОС №6711/22.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)