Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 189

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 189
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Избира за представител на Община Русе в Общото събрание на “Истър инженеринг” ООД Цветан Недев Стефанов, ЕГН 7208115367.
2. Предлага на Събранието на акционерите на „Сплендид” АД да избере като представител на Община Русе в съвета на директорите Искрен Маринов Илиев, ЕГН 8003245022.