Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 19 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 19
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл.41, ал.2 ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 119/15.04.2011 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот с идентификатор 63427.10.1732 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка десет точка хиляда седемстотин тридесет и две) по кадастралната карта на кв. Средна кула, приета със Заповед №РД18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по регулационния план на квартала УПИ ІV – 1732 (четири римско за хиляда седемстотин тридесет и две арабско), кв. 147 (сто четиридесет и седем), с площ 166 кв.м (сто шестдесет и шест) в град Русе, ЖК „Средна кула, ул. „Димитър Талев”№2, предмет на акт №6470/13.05.2011 г. за частна общинска собственост, вписан под №137, т.14, вх. рег.№5998/25.05.2011 г. в АВп – Русе при началната тръжна цена 3800 (три хиляди и осемстотин) лв., без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общинския съвет – Русе, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба на имота, описан в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)