Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 19 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; във връзка с чл.14, ал.2, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл. 2, ал.1, т. 39 и ал. 2, раздел ІІ, чл. 3, чл.4 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 12.02.2016 г. до 03.03.2016 г. включително на преместваеми обекти общинска собственост за организиран Мартенски базар – павилиони с номера от №1 до №30 включително, всеки с площ от 4,00 кв.м. и начална наемна цена за всеки павилион – 9,60 лв./ден без включен ДДС, монтирани върху част от терен публична общинска собственост, в гр.Русе, ул. „Александровска”, зона „В-2”, в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Гургулят”, съгласно подробна схема утвърдена от Главния архитект на Община Русе.
2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване от 28.02.2016 г. – до 29.02.2016 г. включително и 01.03.2016 г. на Сдружение „Дете и пространство”, ЕИК 131333228, с Председател на Управителния съвет д-р Любомир Йорданов Жупунов за павилион № 31, елемент на подробна схемата за Мартенски базар утвърдена от Главния архитект на Община Русе.
3. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване от 12.02.2016 г. – до 13.02.2016 г. включително; от 19.02.2016 г. – до 20.02.2016 г. включително; от 26.02.2016 г. – до 27.02.2016 г. включително на Сдружение „Българо–Румънски трансграничен институт по медиация“, ЕИК 175718072, с Управител Ивайло Колев Иванов за павилион № 31, елемент на подробна схемата за Мартенски базар утвърдена от Главния архитект на Община Русе.
Решението по т. 2 и т. 3 подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)