Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 19 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г. с продажбата на поземлен имот с идентификатор 63427.3.805 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, местност „Ломски отдел“ с площ от 1 662 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Зеленчукова градина. При граници и съседни имоти: 63427.3.685, 63427.3.768, 63427.3.286, 63427.3.806, 63427.3.238, 63427.3.140, 63427.3.214. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9420/27.09.2019 г., вписан под №74, том 33, н. д. 6775, д. в. р. 12607, вх. №12866 от 02.10.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 69 100,00 лева (шестдесет и девет хиляди и сто лева).

            2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински поземлен имот с идентификатор 63427.3.805 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, местност „Ломски отдел“ с площ от 1 662 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Зеленчукова градина. При граници и съседни имоти: 63427.3.685, 63427.3.768, 63427.3.286, 63427.3.806, 63427.3.238, 63427.3.140, 63427.3.214. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9420/27.09.2019 г., вписан под №74, том 33, н. д. 6775, д. в. р. 12607, вх. №12866 от 02.10.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 69 100,00 лева (шестдесет и девет хиляди и сто лева), без дължими данъци и такси;

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)