Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 19 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1  и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №40/20.07.2023 г. на КОС, Общинският съвет  реши:

1.Допълва годишната програмаза управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. с  продажбана земеделска земя, представляваща поземлен имот с

идентификатор 65348.14.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сандрово, Община Русе, Област Русе, с площ от 640 кв.м., находящ се  в землището на

село Сандрово, Община Русе, местност „Лозята“, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, пета категория при неполивни условия, предмет на Акт №10822/30.05.2023 г. за частна общинска собственост, вписан под №85, том 17, ДВР 6340, н.д. 3455, вх. рег. №6533 от 05.06.2023 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1 040,00 лв. (хиляда и четиридесет лева), без дължими данъци и такси.

2.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбана земеделска земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 65348.14.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сандрово, Община Русе, Област Русе, с площ от 640 кв.м., находящ се  в землището на село Сандрово, Община Русе, местност „Лозята“, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, пета категория при неполивни условия, предмет на Акт №10822/30.05.2023 г. за частна общинска собственост, вписан под №85, том 17, ДВР 6340, н.д. 3455, вх. рег. №6533 от 05.06.2023 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, с начална тръжна продажна цена на 1 040,00 лв. (хиляда и четиридесет лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата на посочения поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)