Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 19

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 19
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.15 от Наредба № 9 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за ползване на сграда, представляваща  работилници и складове с площ 297 кв.м. и  сутерена на триетажна сграда – отделение за социална рехабилитация, със застроена площ 275 кв.м., описани под № 9 и 2 в Акт за общинска собственост № 3928/2002 година на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Русе” ЕООД за целите на проект: “ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ЛИЦА С ТЕЖКИ ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР СЪС ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ И ОБЩЕСТВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР”, финансиран по линия на програма “ФАР” Phare 2005/Deinstitutionalisation/GRANTS, BG 2005/017-353.01.02 – 3.140 за срок от пет години. 
    2. В сградите да се предоставят услугите: защитено жилище, дневен център и обществен информационен център за лица с тежки психични разстройства.