Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 190 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 190
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, ал. 3 и ал. 4 и чл.53, т.1 както и чл.8, ал.1 и чл.12, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.50, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл.77, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

1.Приема изменение и допълнение на „Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти”, както следва:
§1. Чл.1, ал.1 придобива следната редакция:
„С този Правилник уреждат статута, дейността, устройството и управлението на Общинско предприятие „Спортни имоти”, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост, Закона за физическото възпитание и спорта, Правилника за прилагане Закона за физическото възпитание и спорта и Наредбите, приети от Общински съвет –Русе.”

§2. В Чл.3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Изречение второ придобива следната редакция така:
„Предоставяне безвъзмездно за ползване на спортни обекти и съоръжения за провеждане на състезания от организации на бюджетна издръжка на Община Русе, детски градини, общообразователни, спортни, средни, специални, професионални и висши училища и на извънучилищните звена за реализиране на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните, факултативните и свободните занятия с физическо възпитание, спорт и туризъм и за тренировъчна и състезателна дейност на учениците и студентите, ако с дейността си не възпрепятстват общата спортна дейност, не нанасят повреди върху тях и при условия и ред определени от ОП „Спортни имоти”.
§3. В Чл.10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9 изречение второ се изменя така:
„Наемната цена по чл.10 т.6, т.8 и т.9 се определя по утвърдени базисни цени определени в Наредба №2 за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе на ОбС Русе.
Приходите от наеми и мероприятия проведени на стопанисваните от предприятието обекти постъпват по сметка на Общинското предприятие „Спортни имоти.”
2. Създава се ново изречение със следния текст:
„Заплащането по чл.10, т.5 се определя по ЗФВС и ППЗФВС от независим оценител, притежаващ сертификат за правоспособност.”
§4. Приема промени в Приложение №1 към Правилника „Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на ОП „Спортни имоти”, като се допълва с точките:
т.8 „Зала бадминтон” – на територията на захарна фабрика АОС 722/17.06.1996г.
т.9 „Зала за фитнес” – на ул. Тулча – АОС 1405/ 12.06.97
т.10 „Тенис кортове” – в Парк на младежта – АОС 1005/21.11.96
т.11 „Гребна База” – Масивна сграда /хангар/ и Масивна сграда /гребна база/ АОС 6503/06.07.2011г.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)