Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 190 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС и заявления с вх. №№ УТ-29-28/04.12.2023 г. от Даниел Йовчев, чрез пълномощник Елиза Чолакова – Димитрова (пълномощно с рег. №1858/03.04.2023 г.), Общински съвет – Русе реши:

Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т. 10936 до о.т. 10939 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с проектен идентификатор 63427.157.2383 местност „Папаз дере“, землище на гр. Русе, както следва:

  • С ПУР се създава нова улична регулация от нова о.т. 10936 до нова о.т. 10939 с ширина 7м попадаща в новите строителни граници по ОУПО Русе; Засяга се имотната граница на ПИ с идентификатори 63427.157.761, които подлежат на отчуждаване преди изграждане на улицата;
  • С ПР за ПИ с идентификатор 63427.157.2383 се образува нов квартал 1620 и УПИ I-2383 по имотни граници и проектираната улична регулация;
  • С ПЗ се предвижда ново застрояване с ограничителни линии, разположено на проектната улично-регулационна линия от север, на по 3м от вътрешните регулационни линии и съобразено със сервитута на преминаващата техническа инфраструктура в източната и западната част на имота;
  • За имота се определя устройствена зона „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм), съответстваща на ОУПО – Русе;

Обявление за решението да се изпрати за обнародване  в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок от приемането му от Общински съвет – Русе.

Решението може да се обжалва в 14 – дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“   чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)