Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 190 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 4а, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

Допълва РАЗДЕЛ 2 от Решение №137, прието с Протокол №6/05.02.2016г. – „Състезания под егидата на Община Русе“ ОБЩО: 25 000лв. от Програма „Спорт“
Било: РАЗДЕЛ 2 „Състезания под егидата на Община Русе“ ОБЩО: 25 000лв.
Става: РАЗДЕЛ 2 „Състезания под егидата на Община Русе“ ОБЩО: 25 000лв.
Средствата да се разходват със Заповед на Кмета на Община Русе след решение на Постоянната комисия за младежта и спорта към ОбС-Русе. Не се финансират одобрени проекти по Програма „Русе – Европейски град на спорта 2016“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)