Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 191 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 191
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, буква „и” и чл. 116 от Закона за местни данъци и такси, чл.79 от АПК, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе:
§1. Изменя чл. 53 „в“, ал. 1 от Наредба №16, като вместо: „Чл. 53 „в” в сила от 01.01.2007г., със следния текст: (1)За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 10 лева, а за пенсионери с доход под 200 лева – 5 лева“
става: „Чл. 53 „в”:
(1)За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 25 лева. При придобиване на куче с вече платена годишна такса, същата не се заплаща от новия собственик.”
§2. Отменя чл. 53„в“, ал. 3 от Наредба №16.
§3. Изменя алинеи 4, 5, 6 и 7 на чл. 53 „в” в алинеи 3, 4, 5 и 6.
§4. В новата ал.5 текстът „ал.5” става „ал.4” и в новата ал.6 текстът „ал.5” става „ал.4”.
§5. Изменя чл. 59, ал.1, т. 42 от Наредба №16, като вместо: „Грижи за загубени кучета с доказан стопанин, оказвани в “Общинския приют за бездомни кучета” – 1,50 лв. на ден“ става: „Грижи за загубени кучета с доказан стопанин, оказвани в “Общинския приют за бездомни кучета” – 2,50 лв. на ден(без включен ДДС)“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)