Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 191 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36б, ал. 3 т. 7 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Русе реши:

1. Актуализира Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.), като приема Проекта за изменение и допълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе – Приложение №1.

2. Приема Доклад по изпълнението на заложените дейности в годишния план за развитие на социалните услуги 2019 г. на Община Русе – Приложение №2

3. Приема годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе планов период 2020 г. и прогноза за 2021 г., в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016–2020) – Приложение №3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение №1

Проект

 за изменение и допълнение на

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.),

в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе (2016-2020 г.)

           §1. По Приоритетно направление 1/ Развитие на услуги в общността за превенция на социалното включване и изoлацията/, Специфична цел 1.3. /Предоставяне на социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания/ се правят следните изменения и допълнения:

1. В Мярка 1.3.2. Осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства, Дейност 1.3.2.3. Извършване на рехабилитация и работа с родители в дневните центрове за деца с увреждания, текста по пето тире се допълва, както следва:

 „Във връзка с предоставяне на социалната услуга и спецификата в самата база, в която се предоставят дейности е предвидено  социалната услуга да се профилира само за деца и да се предоставя като Дневен център за деца с увреждания, с капацитет 25 места (стр. 23);

2. В Мярка 1.3.3. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава дневна, почасова и заместваща грижа за децата с увреждания според вида на техните увреждания, отглеждани в семейна среда, в дейност 1.3.3.2. Продължаване и утвърждаване на дейността на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания, текста под второто тире се допълва, както следва: „Във връзка с предоставяне на социалната услуга и спецификата в самата база, в която се предоставят дейности е предвидено  социалната услуга да се профилира само за деца и да се предоставя като Дневен център за деца с увреждания, с капацитет 25 места“. (стр. 24);

В Дейност 1.3.3.4 Продължаване и утвърждаване на дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа е добавено ново изречение в края на текстана първото тире „Предвидено е увеличаване на капацитета на услугата на 30 места, след анализ на потребностите и включване на потребители от нови целеви групи.“ (стр. 27);

          3. В дейност 1.3.3.5 Продължаване и утвърждаване на дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания седмична грижа се дабавя текста

Във връзка със спецификата за предоставяне на социалната услуга и самата материална база, в която се предоставят дейности е целесъобразно социалната услуга да се профилира само за деца и да се предоставя като „Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа“, програма „Ранна интервенция” с капацитет 15 места. (стр. 25);

4. В Специфична цел 1.4. Предоставяне на социалните услуги за подкрепа на включването и реализацията на лицата с увреждания се правят следните изменения и допълнения, в Мярка 1.4.1. Развиване капацитета на функциониращите ЦСРИ с мобилни екипи и дневни центрове за обхващане на хората с увреждания се правят следните изменения и допълнения:

4.1. В Дейност 1.4.1.1. Продължаване на функционирането на ЦСРИ в гр. Русе, се правят следните изменения:

Променя се капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция за бездомни“  от 15 на  20 места …(стр. 27);

Променя се капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция“ от 25 на 30 места …“ (стр. 27);

4.2. В Дейност 1.4.1.2. Продължаване дейността на дневните центрове за възрастни, в текса по първото тире се допълва текста: „Предвижда се промяна на вида социална услуга в Център за социална рехабилитация и интеграция на база на промяна на целевата група – хора с увреждания и възможности за предоставяне на почасови услуги с капацитет 30 лица.“ (стр. 27);

                   §2. По Приоритетно направление 2/ Развитие на услуги в общността за превенция на социалното включване и излацията/, специфична цел 1.5. /Създаване на социални услуги за подкрепа на социалното включване и реализация на младежи, магинализирани лица, групи, безработни и хора със зависимости/, се правят следните изменения и допълнения:

1. В Мярка 2.3.1. Осигуряване на среда близка до семейната за деца, лишени от родителска грижа – Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) се правят следните изменения и допълненния:

1.1. Променя се капацитета на услугата ЦНСТ за деца без увреждания  от 8 на 6(стр. 30)

1.2. Допълва се  нов текст, както следва: Министерство на здравеопазването реализира три договора за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на 10 центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи – в градовете Велико Търново, Враца, Кърджали, Плевен, София – 2 бр. и Хасково, както и за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи – в градовете Русе и София – 2 бр. по проект BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания” се финансира по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В изпълнение на проекта на децата с увреждания от домовете за медико-социални грижи за деца и от общността ще бъдат осигурени социално включване и равен достъп до услуги, съгласно Картата на резидентните услуги към Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Проектното финансиране е с общ  бюджет  7 000 000 лв./ (стр. 30)

1.3. В дейност 2.3.1.1. Продължаване на дейността на съществуващите ЦНСТ,  в четвърто и пето тире се променя капцитета двете ЦНСТ за деца и младежи с увреждания  от 14 на 12 ………..(стр. 35);

3.3. Мярка 2.5.2. Повишаване на качеството на предоставяните услуги в Дом за пълнолетни лица с деменция /ДПЛД „Приста” гр. Русе, в дейност 2.5.2.2. Ремонт и обзавеждане, намаляване броя на потребителите в стая (2016-2020 година) се допълва с нов текст: Ще се бъдат изградени нови  корпуси за домуващи  с цел подобряване на условията за живот на лицата настанени в специализираната институция/ (стр. 37)

§3. В таблиците на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.) се правят следните промени в редовете:

1. В таблица Преки резултати и индикатори за изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Русе“, „Обобщена таблица за планираните услуги в Община Русе“ се допълва нов ред 21, със съответната конкретика в колоните, както следва:

„Ред 21 „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи“, колона „Местоположение“ – „Община Русе“,  колона „Период на включване” „2020“, колона „Източник на финансиране“ – „МЗ“,  колона „Изпълняваща организация“ – „МЗ, община Русе“; (стр. 43)

2. В таблица „Оперативен план с времеви график за изпълнение на Общинската Стратегия“, „Оперативен план по общини с времеви график за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе 2016-2020 г.“ се допълва нов ред 60, със съответната конкретика в него, както следва:

„В колона„Услуга/Дейност/Мярка“ е описан нов вид помощ„Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи, в колонаМестоположение“ е записано„Община Русе“, времевият период е „2020, в колонаИзточник на финансиране – „Проектно финансиране“ (стр. 52).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2019 Г. С ПРОГНОЗА ЗА 2020 Г.

През 2019 г. Община Русе работи по изпълнение на приетия от Общински съвет – Русе „Годишен план за развитието на социалните услуги с планов период 2019 г. и прогноза за 2020 г.“ Планът e разработен на базата на заложената рамка в Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016-2020 г., която е приета с Решение на Общински съвет № 161 с Протокол № 7/24.03.2016 г. (актуализирана три пъти с Решение № 468, прието с протокол № 19/23.02.2017 г.; Решение № 837 прието с Протокол № 33/19.04.2018 г. и Решение № 1128 прието с Протокол № 45/18.04.2019 г. на Общински съвет – Русе).

С реализиране на годишният план се цели да се осигурят качествени и достъпни социални услуги в община Русе, които са изведени като водещи. Предоставянето на услугите се базира на извършен анализ на Община Русе при разработване на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016-2020 г. и включва информация свързана с демографски и икономически характеристики, пазар на труда, здравеопазване, образование, младежки дейности, културна и социална среда, рискови групи и потребности.

В Анализа на ситуацията в Община Русе са дефинирани два основни параметъра – „доходи” и „възраст”, които в съчетание с други фактори създават рисковете от социално изключване. Рисковите групи от населението сa диференцирани на база на определени фактори, които пораждат риск от отдалечаване или изключване на тези групи от начина на живот, който води останалата част от населението. Като основни фактори за определянето на рисковите групи са отчетени – безработица при хората в трудоспособна възраст; ниски доходи на хората в над трудоспособна възраст; увреждане или здравословен проблем на член от семейството; липса на жилище; принадлежност към етнически малцинства; наличие на лица, отговорни за децата и възможност да предоставят грижа; възможност да се предоставят грижи за възрастни и стари хора от техни близки.

Потребностите са разпределени в три рискови групи – деца и младежи, възрастни с увреждания и стари хора.

 • Обобщените потребности на децата и младежите са свързани с осигуряване на подслон, храна, дрехи, лекарства, консумативи; достъп до здравни и образователни услуги; компетентна родителска грижа, основана на любов и привързаност; грижи в семейна среда; разбиране и предоставяне на закрила; преодоляване на травмите от преживяно насилие.
 • Наличието на увреждане поражда сериозен риск от социално изключване, независимо от възрастта. Към тази рискова група спадат хората с увреждания, които живеят в домашна среда и лицата, навършили пълнолетие в институция.
 • Третата основна рискова група са самотните стари хора, които живеят в домашна среда.

В Община Русе функционират общо 42 социални услуги, от които 19 за деца и младежи и  23 за пълнолетни лица. Финансирани с делегиран от държавата бюджет са 39 от тях. Финансирани от местния бюджет са 3 от тях. Предоставени за управление на общо 11 доставчици са 37 от социалните услуги.

Съществуващите 19 социални услуги за деца и младежи удовлетворяват потребностите на децата и младежите от целевите групи в Община Русе. Основна задача за следващия период е по-голямата си част да се запази съществуващата мрежа от социални услуги за деца и младежи, а в част от тях да се увеличи техния капацитет с цел повишаване на ефективността при представянето им и включването на нови целеви групи.

За изтеклия период социалните услуги за деца и младежи в общността са предоставяни както следва в:

 • два център за социална рехабилитация и интеграция за деца. Единият от тях е разкрит със Заповед № РД01-1815/ 30.09.2019 г. на Изпълнителния директор на АСП като държавно-делегирана дейност и осигурява устойчивост на проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в Община Русе, по сключен административен договор № BG05M9OP001-2.005-0144-C01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
 • два центъра за обществена подкрепа;
 • два центъра за работа с деца на улицата, които обхващат целевите групи на деца с психични проблеми и деца и семейства в риск, на които се оказва специализирана подкрепа;
 • шест дневни центъра, два от които предоставят и седмична грижа.

Резидентните услуги за деца и младежи с увреждания се предоставят в:

 •  седем центъра за настаняване от семеен тип, от които три за деца и младежи с увреждания, два за младежи с увреждания, един за деца с потребност от постоянна медицинска грижа и един за деца без увреждания. Със Заповед № РД01-0340/26.02.2020 г. на АСП е променен на капацитета на ЦНСТ за деца без увреждания от 8 на 6 места.

През изтеклия период на територията на Община Русе функциониращите 23 социални услуги за възрастни лица с увреждания и стари хора, се предоставят, чрез специализирани институции за възрастни хора, услуги в общността и услуги предоставящи се в семейна среда.

Социални услуги предоставяни в специализирани институции:

 •  Дом за физически увреждания „Милосърдие”, с капацитет 82. През 2019 г. е извършен текущ ремонт и освежаване на помещения на потребителите, който включва: подмяна на мебели и подова настилка, пердета, боядисване на стени и врати в спалните помещения. Монтирани са стенни парапети по коридори, положена е боя в коридорите, подменени са входни врати на отделения. Ремонтирано е и част от покривното пространство на основната сграда.

            С цел подобряване условията на живот в специализираната институция, както и разположението на специализираната институция в една сграда през 2019 г. започна изграждането на нов корпус в дворното място на институцията в гр.Русе, ул. „Белмекен” № 16.

 • Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“, с капацитет 120 – Специализираната институция предлага 24 часова грижа за възрастни хора с диагноза „деменция“. В края на 2019 г. е извършен текущ ремонт на V-то женско отделение – 4 стаи, 1 санитарен възел, 1 коридор. Боядисани и освежени са помещенията. Извършен е ремонт на външната дворна инсталация и е захранено осветлението в двора на институцията. Извършено е техническо обслужване на цистерната, захранваща котелното отделение. Подменена е обшивката с алуминиева, както и преносимата 80 метрова мрежа.
 • Дом за стари хора „Възраждане”, с капацитет 234. Специализираната институция предоставя социални услуги на стари хора в надтрудоспособна възраст, за които са  изчерпани възможностите за грижи и услуги в общността. През 2019 г. са извършени ремонтни дейности на покрива и на мазилката по терасите. Сменено е обзавеждането на стаите на потребители на I, II и III етаж. Текущо са ремонтирани три кабинета на персонала и помещения на партера. Сменена е входната врата  и  е поставен нов парапет. Ежемесечно се закупуват материали за поддръжка на стаите, санитарните възли и общите помещения ползващи се от потребителите. Сменена е външната тръба, за да  се възстанови външното топлоподаване. Подобрено е електрозахранване за закупените нови климатици и осветителни тела. Асфалтирано е дворното пространство. Закупен е нов автомобил за нуждите на специализираната институция.

            В дома се предоставят социални услуги на потребителите свързани с грижа и помощ за тях. Осигурява се съдействие за получаване на здравни грижи и здравна профилактика. Предоставят се административни услуги. Организират се културни мероприятия. Насърчават се самодейните изяви. Оказва се съдействие за организиране на свободното време, като се провеждат ежеседмични беседи на различни теми, терапевтични и рехабилитационни дейности и др.

          Предстои реформа в специализираната институция в рамките на проект „Нови стандарти за социални услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., изпълняван от Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ със срок до 01.01.2025 г. Към настоящият момент комисия от Община Русе е събрала и анализирала информация за материалната база и човешкия ресурс в специализираната институция. Изпратена е изисканата от МТСП Анкетна карта за специализираната институция.

Социалните услуги в общността за пълнолетни лица се предоставят в:

 • дневен център за пълнолетни лица с психични увреждания вследствие на зависимости;
 • дневен център за стари хора – С Решение № 632, прието с Протокол № 25/19.09.2017 г. на Общински съвет – Русе, е приета промяна на вида на социалната услуга от „Дневен център за стари хора“ на „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за пълнолетни лица с увреждания, с капацитет от 30 места, като делегирана от държавата дейност. Със Заповед № РД01-1058/29.05.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в сградата на съществуващия Дневен център за стари хора се разкри социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция“, считано от 01.09.2019 год.  с капацитет 20 лица. От 01.12.2019 г. капацитетът на услугата е увеличен на 30 лица.
 • три центъра за социална рехабилитация и интеграция – за незрящи лица, за пълнолетни лица с психични разстройства и за бездомни лица.
 • приют за лица в риск от социално изключване и изолация.  След извършен анализ и констатирана необходимост по предложение на Общинска администрация е прието Решение № 222, прието с Протокол №12/ 21.06.2012 г. на Общински съвет – Русе за промяна на вида социална услуга от Приют за лица в Център за временно настаняване. Издадена е Заповед № РД01-0468/10.03.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за промяна на вида на социалната услуга в общността „Приют“ в социална услуга в общността – резидентен тип „Център за временно настаняване“ от 01.05.2020 г. Обявен е конкурс за възлагане управлението на социалната услуга.
 • „Звено майка и бебе”, в което се предоставят социални услуги за осигуряване на среда, подкрепяща връзката между майката и бебето още в родилното отделение.
 • Домашен социален патронаж – Предоставяне на услугите като общинска дейност на 555 лица. Запазван е  обхвата на услугите – като територия и брой потребители. Включват се и допълнителни услуги в подкрепа на самостоятелния живот на лицата с увреждания с допълнителни дейности – подпомагане при хранене, обслужване, помощ за излизане и придвижване, съдействие за осигуряване на адаптирана среда и технически помощни средства.

Резидентните услуги за пълнолетни лица се предоставят в:

 • центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – 4 /четири/.
 • защитени жилища 5 /пет/, от които – две за лица с психични разстройства и три за лица с умствена изостаналост, с капацитет 8 места.

–  два кризисни центъра за лица пострадали от насилие, трафик или други форма на експлоатация, единият от които се предоставя като местна дейност и осигурява устойчивост на проект „Кризисен център на територията на община Русе за жертви  на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“, осъществен с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.  с капацитет 15 места.

Почасови социални услуги, предоставяни през 2019 г.:

 •  Община Русе предоставя услугите „Личен асистент”, „Домашен помощник” и почасови соц.услуги – психологично консултиране, рехабилитационни и медицински услуги, съгласно ПМС 344/21.12.2018 г. в периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. Предоставени са почасови социални услуги с разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи едни от най-уязвимите групи в обществото –  деца и лица с увреждания, които не попадат в обхвата на механизма „Лична помощ“ по Закона за личната помощ, както и възрастни в невъзможност за самообслужване. Услугите са ползвали общо 320 потребители, а наетите лица са общо 151 „Лични асистенти” и 22-ма „Домашни помощници”.
 • Механизъм „Лична помощ” – Съгласно Закона за личната помощ, лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Община Русе стартирана предоставянето на механизма от 01.09.2019 г., като още през месец август 2019 г. започна приема на първите заявления. С приетата Наредбата за включване в механизма лична помощ се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последяващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство. Обхванати са следните групи потребители: хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; децата без право на чужда помощ с опредени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степенна трайно намалена работоспособност. За периода 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г. са обхванати 262 потребители, от които 231 лица и 31 деца и наети лица на длъжност „Личен асистент” – 270, в т.ч. и заместници.

Социални услуги, предоставяни по проекти:

 • Община Русе в партньорство с Община Сливо полереализира проект „Развитие на патронажна грижа в Община Русе и Община Сливо поле” по ОП РЧР 2014-2020. По проекта се осигурява предоставяне на почасови, мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора зависими от грижа и обучение на персонала. Интегрираните услуги се предоставят от 1 лекар – ръководител на услугата, към която са назначени  13 специалисти и 32 болногледачи. Потребителите на интегрираните здравно-социални услуги са 270 лица.
 • Проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ по процедура „Активно включване“. По проекта се предоставиха почасови услуги за социална подкрепа и за помощ в домашна среда за хора, които са с частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Предоставени са социалните услуги „Личен асистент“ и „Социален асистент“ на 130 лица от наети на длъжностите 50 Лица. Услугата ЦСРИ подкрепи 35 деца и техните семейства. От 01.10.2019 г. се финансира като държавно делегирана дейност, с капацитет 20 места.
 • Реализират се СМР дейности по проект „Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и семействата им” по ОП РЧР 2014-2020. С разкриване на Центъра, ще се  предоставят иновативни услуги, за подкрепа на  лица с увреждания:
 • Почасови и мобилни услуги – в центъра или в домовете на потребителите;
 • Дневна грижа – в центъра или в домовете на потребителите;
 • Заместваща грижа с 24 – часово обгрижване на лицата в центъра на потребителите до 14 дни в годината, с капацитет от 30 места.
 • Предоставяне на услугата Обществена трапезария, чрез Общинско предприятие „Социално предприятие – Обществена трапезария” /ОП СПОТ/на 110 лица от целевите групи, посочени в програмата, чрез финансиране по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Русе 2016“ на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.

– Предоставят се интегрирани услуги за деца на възраст от 0 до 7 г. по проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“ по ОП РЧР 2014-2020,  като се реализират следните дейности:

 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения.
 • Подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище.
 • Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом.
 • В дейност „Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина, за отчетния период от предоставените в услугата дейности се възползваха 977 потребители.

            – Реализиране на проект „Приеми ме 2015“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020. Към 31.12.2019 г. 31 са утвърдените приемни семейства за Община Русе. В периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. в тях са настанени 45 деца. През 2019 г. екипът по приемна грижа и приемните семейства по проект „Приеми ме 2015“ преминаха за първи път обучения и супервизии, проведени от външен доставчик. Преминали обучения/супервизии за 2019 г. на екипа по приемна грижа: обучение на Комисията по приемна грижа  – 1 бр.; специализирани обучения на ОЕПГ – 2 бр.; индивидуална супервизия на ОЕПГ – 2 бр., групова супервизия на ОЕПГ – 3 бр.; индивидуална супервизия на приемни семейства с настанени в тях деца – 2 пъти в годината, 26 бр. преминали приемни семейства.

Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Русе чрез проектно финансиране

         – Община Русе през 2019 г. стартира реализацията на Проект: „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания/съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе: – един център за грижа за лица с психични разстройства; – един център за грижа за лица с различни форми на деменция“. Проектът се финансира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Продължителността на дейностите по проекта е в рамките на 24 месеца, считано от 06.02.2019 г. Обща стойност на проекта е 1150900,00лв., от които: – собствен принос в размер на 25 900,00лв. и – безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 125 0000,00лв., от която: – европейско финансиране – 85% в размер на 956250,00лв. – национално финансиране – 15% в размер на 168750,00лв. Дейностите по проекта предвиждат извършване на  проектиране, строителство и авторски надзор за създаване на един център за грижа за лица с психични разстройства и един център за грижа за лица с различни форми на деменция на територията на Община Русе, с адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №108 (съществуващата сграда на закрития Дом за деца, лишени от родителска грижа „Св. Димитър Басарбовски“). Предвижда се ремонт на сградата, пристройките, оградата и благоустрояване на дворното пространство. Новата материалната база, с ново оборудването и обзавеждане ще гарантират безопасна и сигурна среда за възрастните хора и хората с увреждания. На 30 потребители (15 лица с психични разстройства и 15 лица с деменция) щe бъде предложена психо-социална рехабилитация и възможност за подкрепа на хората в тяхната непосредствена среда и подкрепа на близките им.

От извършения анализ на потребностите на гражданите, живеещи на територията на община Русе, чрез оценка на депозираните молби за ползване на социални услуги в дирекция „Социално подпомагане“ – Русе и Община Русе се установи необходимост от допълнителни услуги, които да задоволят нуждата от грижи за възрастни с увреждания и за самотно живеещи стари хора, чакащи за настаняване в специализираните институции за възрастни хора. За тази цел в новият период са планирани дейности за разкриване на: Центрове за грижа за лица с различни форми на деменция  и за лица с психични разстройства и разширяване капацитетите на социалните услуги: дневни центрове за деца/младежи с включване на нови целеви групи. Ще се бъдат изградени нови  корпуси за домуващи в Дом за пълнолетни лица са деменция, с цел подобряване на условията за живот на лицата настанени в специализираната институция.

Планира се проучване на сграден фонд с цел създаване на комплекси от услуги в подкрепа на децата и на пълнолетните лица и обмисляне на преместване на местонахождението на социални услуги.

След приключването на сроковете на проектите, по които се предоставят социални услуги ще се търсят възможности финансирането им да е като държавно делегирани дейности.

Община Русе предвижда развитие на общинските политики и мерките за социално включване, чрез разширяване на дейностите на Общинско предприятие „Социално предприятие – Обществена трапезария”, като в него се включат нови дейности свързани с предоставяне на  услуги в построените социални жилища.

Предстои Община Русе до края на 2020 г. да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2. По проекта ще се създават иновативни социални модели на интегрирания подход при предоставяне на социални услуги, представящи тенденцията, политиката и практиките на интегриране на социалните с други услуги в зависимост от спецификата и комплексния характер на проблемите и потребностите на крайните потребители.

Община Русе ще търси нови възможности и ще кандидатства, чрез реализиране на проекти пред Фонд „Социална закрила“ за придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база с цел изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)