Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 191 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. №УТ-16-4/20.02.2023 г. от „Тара системс“ ЕООД чрез Антон Генчев, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за пътен достъп до ПИ 63427.300.1 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе.
  2. Дава съгласие от името на Община Русе и за собствена сметка възложителят да извърши процедурата по промяна предназначението на част от ПИ 63427.97.11  с площ 272 кв. м., като срокът на предварителното съгласие е до влизане в сила на решението на Комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

       3. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)