Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 191 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет Русе реши:
1. Приема Доклад по изпълнението на заложените дейности в годишния план за развитие на социалните услуги планов период 2015 г. и прогноза за 2016 г. на Община Русе в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010 – 2015 г.), съгласно Приложение 1, което е неразделна част от решението.
2. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе планов период 2016 г. и прогноза за 2017 г., в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020 г.), съгласно Приложение 2, което е неразделна част от решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2015 Г. С ПРОГНОЗА ЗА 2016 Г.

През 2015 г. Община Русе работи по изпълнение на приетия от Общински съвет-Русе Годишен план за развитието на социалните услуги през 2015 г.
Община Русе продължи да развива мрежата от социални услуги за деца и възрастни, предоставяни на територията на общината.
За изтеклия период социалните услуги за деца и младежи са разпределени в шест дневни центъра за деца и младежи с увреждания, два от които предоставят седмична грижа. Пет от тях се предоставят като държавно делегирана дейност, а един е разкрит през 2015 г. със средства по Проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 г.“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОП РЧР/ до 30.11.2015 г. След приключване на дейностите по проекта, Община Русе осигури финансови средства за продължаване на дейността на дневния център до 29.02.2016 г.
През 2015 г. работят един център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични разстройства, два центъра за обществена подкрепа и два центъра за работа с деца на улицата, които обхващат целевите групи на деца с психични проблеми и деца и семейства в риск, на които се оказва специализирана подкрепа.
Резидентните услуги за деца и младежи с увреждания се предоставят в шест центъра за настаняване от семеен тип. В новоразкритото по Проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 г.“ „Звено майка и бебе”, се предоставят социални услуги за осигуряване на среда, подкрепяща връзката между майката и бебето още в родилното отделение. Продължи предоставянето на услуги за деца в риск, както и за деца на бежанци чрез социалната услуга „Приют за безнадзорни деца“.
Осигурено беше и предоставянето на приемна грижа по проект „И аз имам семейство”.
През 2015 г. е запазен капацитета на услугите в общността за възрастни. Работата си продължават дневния център за лица с увреждания и зависимости и дневния център за стари хора. Нуждаещите се лица, ползват услуги в общността в трите съществуващи центрове за социална рехабилитация и интеграция – за незрящи лица, за лица с психични заболявания и зависимости, лицата настанени в приюта за възрастни и лица в риск от социално изключване и изолация.
През отчетния период резидентни услуги за възрастни се предоставят в наблюдавано жилище и три центъра за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства и/или деменция. Продължава дейността на петте защитени жилища – две за лица с психични заболявания и три за лица с умствена изостаналост. Социална подкрепа на лица в риск се осъществява в приюта за бездомни лица и в кризисния център за лица пострадали от насилие, трафик или други форма на експлоатация.
Услуги в домашна среда се предоставят от „Домашен социален патронаж” – Русе и чрез социалната услуга „Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа” до 29.02.2016 г.
На 31.10.2015 г. успешно приключи осигуряването на устойчивост на разкритото по проект „Звено за услуги в домашна среда”, предоставящо социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент”.
В изпълнение на националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република Българи“ приет от Правителството през месец декември 2009 г. и Плана за действие за неговото изпълнение, приет през м. февруари 2010 г. както и заложените мерки в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на Община Русе 2010-2015 г. за намаляване на децата, отглеждани в специализирани институции, Община Русе приключи дейностите по деинституционализация със закриването на Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) „Св. Димитър Басарбовски“ на 01.06.2015г.

Постигнати резултати по приключили проекти и осигурена устойчивост за функциониране на социални услуги през 2015 г.

1. Предоставяне на услугата „Личен асистент“ в продължение на Проект „Подкрепа за достоен живот“ по схема „Алтернативи“ и в изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 4/15.01.2015 г., финансирана от държавния бюджет, със срок на изпълнение до 24.04.2015 г., след подписано партньорско споразумение м/у Община Русе и АСП. В края на периода услугата е предоставена от 109 лица наети като „Лични асистенти“ на 109 потребители на услугата, от които 26 деца и 83 лица с увреждания.
2. Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Вяра“ с капацитет 12 места, „Надежда“ – 12 места и „Любов“ – 12 места – Проект „Нашите деца са нашата отговорност – разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания“ до 31.03.2015 г. Издадени са заповеди на Изпълнителния директор на АСП за разкриване на услугите като държавно делегирани дейности. След проведени конкурси, управлението на социалните услуги е възложено на неправителствени организации.
3. Център за настаняване от семеен тип с капацитет 15 места и Наблюдавано жилище за възрастни с психични разстройства с капацитет 8 места – схема „Живот в общността“ до 31.05.2015 г. Издадени са заповеди на Изпълнителния директор на АСП за разкриване на услугите като държавно делегирани дейности. След проведени конкурси, управлението на социалните услуги е възложено на неправителствени организации.
4. Проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 г.“ по ОП РЧР. По проекта са предоставяни следните социални услуги: Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) с капацитет 8 места, Звено „Майка и бебе“ (ЗМБ) с капацитет 8 места, Семейно-консултативен център са капацитет 30 места, Център за настаняване от семеен тип с капацитет 8 места, Център за психично здраве за деца с капацитет 20 места, Център за подкрепа на приемната грижа и осиновяването с капацитет 15 места, Център за майчино и детско здраве с капацитет 50 места. След приключване на дейностите по проекта на 30.11.2015 г., Община Русе осигури финансови средства за продължаване на дейността на услугите ЗМБ и ДЦДУ до 29.02.2016 г. За функционирането на Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) са предоставени средства от Министерство на здравеопазването за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г. Издадени са заповеди на Изпълнителния директор на АСП за разкриване на ЦНСТ като държавно делегирана дейност от 01.01.2016 г. и за ЗМБ от 01.03.2016 г. След приключване на процедурите по провеждане на конкурси за възлагане управлението на социалните услуги, те ще се предоставят от неправителствени организации.
5. Осигуряване на устойчивост по проект „Звено за услуги в домашна среда“ по схема „Помощ в дома“ по ОП РЧР 2007-2013г. до 31.10.2015 г. След приключване на проекта Община Русе осигури устойчивост на социалните услуги „Домашен помощник“ на 75 потребители от 17 наети лица и „Социален асистент“ на 9 потребители от 3 наети лица към създаденото по проекта „Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж.
6. По проект „И аз имам семейство“ по ОП РЧР 2007-2013г. е предоставяна услугата „приемна грижа“ до 31.12.2015 г. на 25 деца, от 25 утвърдени приемни семейства. От 01.01.2016г. услугата „приемна грижа“ се предоставя по проект „Приеми ме 2015“ по ОП РЧР 2014-2020 г.
7. По проект „Нови възможности за грижа“ по схема „Нови алтернативи“ на ОП РЧР 2014-2020г. на 24.03.2015 г. община Русе подписа споразумение за партньорство с Агенцията за социално подпомагане за реализацията на проекта. Изпълняват се поетите ангажименти в управленската програма за администриране на проекта, по който се предоставя социалната услуга „Личен асистент“ на деца и лица с увреждания. През 2015 г. като лични асистенти са наети 132 лица. Те са предоставяли услугата в домовете на 136 потребители от Община Русе. Проект „Нови възможности за грижа“ с предоставяне на услугата Личен асистент е със срок на реализация до 29.02.2016 г.
8. През 2015 г. са сключени два договора с Фонд „Социално закрила“ на Министерство на труда и социалната политика за финансиране на дейностите на „Общинско предприятие „Социално предприятие – Обществена трапезария“. Осигурена е топла храна за 99 потребители в периода 01.01.2015 г. – 30.04.2015 г. и 01.10.2015 г. – 31.12.2015г. В периода от 01.05.2015г. до 30.09.2015г. община Русе подписа договор и реализира проект по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България – 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд в Община Русе“ – 2015 г. Осигурен в този период от време е топъл обяд на 100 лица от посочените на програмата целеви групи. В резултат на доброто управление на 16.12.2015 г. Фонд „Социална закрила” сключи нов договор с Община Русе, с който се осигурява дофинансиране на дейността на Обществената трапезария за периода от 01.01.2016 г. до 30.04.2016 г.

Стартиращи и предстоящи през 2016 г. проекти за предоставяне на социални услуги в общността.

1. От 01.01.2016 г. услугата „Приемна грижа“ се предоставя по проект „Приеми ме 2015“ по ОП РЧР 2014-2020 г. Утвърдени са 22 приемни семейства, като към настоящия момент услугата се предоставя на 20 деца.
2. Община Русе подписа договор на 16.12.2015 г. по проект „Независим живот в Звено за услуги в домашна среда – Русе“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002.„Независим живот“. В обявения срок за прием на документи за включване в проекта 22.02.2016 г. – 12.03. 2016 г. са подадени 410 заявления от кандидат потребители и 272 за длъжностите личен асистент и домашен помощник.
3. За осигуряване на устойчивост на почасовите и мобилни услуги, предоставяни по проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 г.“, Община Русе очаква одобрение на проектно предложение по Проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“, финансиран по ОП РЧР 2014–2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Годишен план за развитие на социалните услуги в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Русе 2016-2020 г.
ПЛАНОВ ПЕРИОД 2016 г. И ПРОГНОЗА ЗА 2017 г.