Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 191

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 191
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

І. НАМАЛЯВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2008 г. със сумата 72 756 лв.
1. ПРИХОДИ
Неданъчни приходи
§ 24 06 Приходи от наеми на земя (ОУ с.Червена вода) + 5 298 лв.
Други неданъчни приходи
§ 36 19 Други неданъчни приходи + 246 лв.
ОУ „Тома Кърджиев” 209 лв.
Спортно училище 37 лв.
Трансфери между бюджетни сметки
§ 61 02 Предоставени трансфери – 78 300 лв.
ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 г. – 72 756 лв.
РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация
§ 10 98 Други некласифицирани в др.параграфи разходи – 360 лв.
( Кметство Долно Абланово )
Всичко за дейност – 360 лв.

ФУНКЦИЯ „Образование” – Дофинансиране
Дейност 322 Общообразователни училища
§ 10 15 Материали + 416 лв.
СОУ „Възраждане – 830 лв.
ОУ „Тома Кърджиев + 209 лв.
Спортно училище + 37 лв.
ОУ с.Червена вода + 1 000 лв.
§ 10 16 Вода, горива и енергия (ОУ с.Червена вода) + 3 298 лв.
§ 10 20 Външни услуги (ОУ с.Червена вода) + 1 000 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт (ОУ „П.Кр..Яворов” ) – 400 лв.
Всичко за дейност + 4 314 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
§ 10 20 Външни услуги – 78 300 лв.
П-да „Средства за дялово участие в проекти”
Всичко за дейност – 78 300 лв.
Всичко НАМАЛЕНИЕ на текущият бюджет : – 74 346 лв.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация
§ 5203 -Придобиване на друго оборудване
Обект:” Закупуване копирни машини – 2 бр.
Общинска администрация” – 4 300 лв.
Обект:” Закупуване климатици – 2 бр.
Общинска администрация” + 2 600 лв.
§ 53 01 Придобиване на програмни продукти.
Обект: „Програмен продукт”- отдел „Гражд.състояние” + 700 лв.
Обект: „Програмен продукт”- км.Долно Абланово + 360 лв.

ФУНКЦИЯ „Образование” – Дофинансиране
Дейност 322 Общообразователни училища
§ 53 01 Придобиване на програмни продукти.
Обект: „Програмен продукт”- СОУ „Възраждане” + 830 лв.
Обект: „Програмен продукт”- ОУ „П.Кр..Яворов” + 400 лв.
Дейност 324 Спортни училища
§ 5203 -Придобиване на друго оборудване
Обект: „ Климатици – Спортно у-ще” – 1 405 лв.
Обект: „Цифрова видеокамера – Спортно у-ще” + 1 405 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект:” Благоустрояване ул.”Александровска”
от ул.”Коледница” до ул.”Зайчар” + 25 000 лв.
Обект: „Дялово участие в Красива България” – 25 000 лв.

ФУНАКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 701 Почивно дело
§ 5203 -Придобиване на друго оборудване
Обект: „Храсторез почивна база Късовци” – 1 бр. + 1 000 лв.

Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет + 1 590 лв.

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 г. – 72 756 лв.

ІІ. Утвърждава изплащане на помощ в размер на 800.00 лв. за Венета Георгиева Бакалова от гласуваните кредити по бюджета на общината за помощи по решение на общинския съвет.