Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 192 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 192
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе:
§1. В чл.7 се нанасят следните корекции:
1.1. Ал. 2 вместо: „При придобиване на куче с вече платена годишна такса, същата не се заплаща от новия собственик“ става: „Всички собственици на домашни кучета на територията на Община Русе са задължени да подадат декларация по образец на приложение 1 в Общината за притежаваните от тях животни. Към декларацията се прилага копие от ветеринарномедицинския паспорт на животното, заверен за годината ловен билет и др. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 175 от ЗВД (за освобождаване от такса за притежаване на куче)”.
1.2. Създава се нова ал. 3, която гласи: “При регистрирането на животното и заплащането на таксата за всяка година на собственика се издава регистрационна карта, съдържаща информацията от подадената декларация – № на чип на кучето, № на паспорт, адрес на обитаване, собственик, заплатена такса.
1.3. Създава се нова ал. 4, която гласи: „За новопридобити животни, собственика ги регистрира при ветеринарен лекар по реда на чл. 174 от ЗВД, и подава в общината декларацията по чл. 7, ал.2 от настоящата Наредба в 14 дневен срок от регистрацията им“.
1.4. Създава се нова ал. 5, която гласи: „При промяна на адреса и на собствеността, собственикът е длъжен да уведоми общината в срок до 2 месеца, а при смърт на кучето – домашен любимец, в срок от 7 дни след настъпване на събитието. Труповете на умрелите животни могат да се предоставят в общинския приют за безстопанствени животни за предаване на екарисаж или на други специализирани оператори за обезвреждане на отпадъци“.
§2. Съществуващите до сега алинеи 3 и 4 стават съответно алинеи 6 и 7, като текстовете им не се променят.
§3. Чл. 8 се допълва със следните текстове:
3.1. Към точка 1 след думите „без надзор“ се добавя запетая и текста „да не го извежда без повод, а за агресивни кучета – и без намордник“.
3.2. Добавят се нови точки 2, 3 и 4, както следва:
„2. Да вземе мерки животното да не замърсява обществени места, като почиства мястото след дефекация;
3. Да вземе мерки животното да не създава опасност за хора или други животни;
4. При извеждане на кучето да носи ветеринарномедицинския паспорт на животното и регистрационната карта, издадена от общината съгласно чл.7 ал.3 от настоящата наредба, и да ги представя при проверка“.
3.3. Съществуващата точка 2 става точка 5.
§4. В чл.10. вместо „Забранява се разхождането, преминаването и престоя на животни-компаньони на територията на детски ясли, детски градини, учебни и здравни заведения, и детски площадки.” става „Забранява се разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общината със забранителни знаци. Местата, забранени за разходка на кучета, се определят със заповед на Кмета на Общината.”
§5. Добавят се нови членове 11 и 12 със следното съдържание:
„Чл.11. Забранява се храненето на безстопанствени животни в близост до детски, учебни и лечебни заведения, по улици, тротоари, площади, обществени и административни сгради.
Чл.12. Забранява се храненето на безстопанствени животни с необработени термично месни продукти (сурово месо, кокали, карантия и др.)
§6. Съществуващите чл. 11 и 12 да се четат съответно като чл.13. и чл. 14 без изменение на съдържанието им. (
§7. Съществуващите чл. 13, 14 и 15 стават съответно чл. 15, чл. 16 и чл. 17, със същото съдържание.
§8. Добавя се нов чл. 18, който гласи:
„чл.18. (1) За нарушение на чл. 8 – глобата е 100 лв.
(2) При повторно нарушение – глобата е 200 лв.”.
§9. Съществуващите чл. 16, 17 и 18 да се четат съответно чл.19, чл. 20 и чл. 21.
§10. В чл. 20 вместо „глоба от 20 до 150 лв.” става „глоба от 50 до 150 лв.”
Проходни и заключителни разпоредби:
§11. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов параграф 3, който гласи: § 3. Декларацията по чл.7, ал.2 се подава в срок до 3 месеца от влизане в сила на настоящата разпоредба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Изтеглете цялото решение от тук!