Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 192 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.8, ал. 6 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси,  Общински съвет-Русе реши:

Приема Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

 §. 1. Създава нов параграф 28 в Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе със следния текст:

§28 За периода от 01.06.2020 до 14.09.2020 г. родителите/настойниците с доход за член от семейството за месеците март, април и май 2020 г. до 363,00 лв. заплащат сума в размер на таксата, която са заплащали до 31.05.2020 г.   На предплатилите от посочената категория лица сумите се възстановяват в срок до 30.10.2020г.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)