Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 192 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе, както следва:
§ 1. Текстът на чл. 5, т. 2 придобива следната редакция:
„за помощта по чл. 2, т. 2 – 300 лв. при раждане на второ дете и 600 лв. при раждане на близнаци.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл.78, ал.3 от АПК.
§ 3. Размерът на еднократната финансова помощ по чл.5, т.2 се прилага по отношение децата, родени след 01.01.2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)