Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 192 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.75, ал.3 ЗУТ, параграф 5, т.31, т.38 и т.44 от ДР на ЗУТ, параграф 6, т.1 и т. 8 от ДР на ЗДвП, Заповеди № РД 01/612/28.03.2005г. и № РД 01/1943/18.08.2005г. на Кмета на Община Русе и по аргумент за противното от чл.99, ал.1 ЗДвП, Общински съвет – Русе реши:
1. Предвид реконструкция на кръстовището на ул. „Потсдам“ и ул. „Проф. Михаил Арнаудов в Източна промишлена зона, южната част на ул.“Потсдам“ няма да притежава характер на зона за платено паркиране, считано от влизане в сила на решението.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)