Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 192

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 192

Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.6 ал.3, 5 и 9 от ПМС 175/24.07.207 г. и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Определя диференцирани средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата за 2008 г. в ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ и заведения във функциите „ Здравеопазване”, „Социално осигуряване и грижи” и “ Култура” в рамките на утвърдените нови средни брутни работни заплати считано от 01.01.2008 и 01.07.2008 година, както следва:

ФУНКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”- 386,13 лв., считано от 01.01.2008 г. Писмо № ФО -17/14.04.2008 г. на Министерство на финансите и чл.6 ал.5 от ПМС 175/24.07.2007 г.-

 

 

Бюджетна дейност

Численост – щ.брой

Ср.бр.РЗ от 01.01.2008 г.
лева

Ср.бр.РЗот01.07.2008глева

Ср. за РЗ
2008 г.лева
к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6

а

1

2

3

4

431 Детски ясли и ДМК
по заведения – Прил. № 1

266

372,89

 

372,89

 

1 190 260

469 – Други дейности по здравеопазване – училищно здравеопазване

 

85

 

432,81

 

432,81

 

441 467

 

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА


351

 

386,13

 

386,13

 

1 631 727

 

ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ , ПОДПОМАГАНЕ И
ГРИЖИ”- чл.6 ал.9 от ПМС 175/24.07.2007 г.

 

Бюджетна дейност
/ Социално заведение /

Численост – щ.брой

Ср.бр.РЗ от 01.01.2008 г.
лева

Ср.бр.РЗ от 01.07.2008г.
лева

Ср. за РЗ
2008 г.
к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6

а

1

2

3

4

540 – ДСХ “ВЪЗРАЖДАНЕ

61

397,39

437,13

305 439

541 ДВФУ“МИЛОСЪРДИЕ”

44

397,39

437,13

220 315

551 – ДВД “ПРИСТА”

61

397,39

437,13

305 439

546 – ДДЛРГ „НАДЕЖДА”

36

435,17

478,69

197 394

546 – ДДЛРГ „Р.ГАТЕВА”

17

475,21

522,73

101 790

546- ДДЛРГ„Св.Д.БАСАРБ.”

22

469,04

515,94

130 018


ВСИЧКО ФУНКЦИЯТА


241


415.07

 

456.57

 

1 260 395

 

ФУНКЦИЯ “ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ” – ГРУПА “ КУЛТУРА” – 419,46 лв.,считано от 01.01.2008 г. Писмо № 04-00-318/28.03.2008 г. на Министерство на културата и чл.6 ал.5 от ПМС 175/24.07.2007 г.-

 

Бюджетна дейност

Численост – щ.брой

    1. 01.07

2008 2008

Ср.бр.РЗ от 01.01.2008 г.
лева

Ср.бр.РЗ от 01.07.2008 г.
лева

Ср. за РЗ
2008 г. лева
к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6

а

1

2

3

4

 

Регионална библиотека

51,0 49,5

419,46

 

461,41

 

265 394

Регионален исторически музей

33,5 32,0

419,46

 

461,41

 

170 226

 

Художествена галерия

7,5 7,0

419,46

 

461,41

 

37 490

 

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ

 

92 88,5


419,46

 

461,41

 

476 551

2. Утвърждава нова средна брутна работна заплата, считано от 01.07.2008 г. и нов размер на средствата за работна заплата за годината на персонала от дейност Домашен социален патронаж – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ, както следва:

ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ , ПОДПОМАГАНЕ И
ГРИЖИ”- чл.6 ал.3 от ПМС 175/24.07.2007 г.

 

Бюджетна дейност
/ Социално заведение /

Численост – щ.брой

Ср.бр.РЗ от 01.01.2008 г.
лева

Ср.бр.РЗ от 01.07.2008г.
лева

Ср. за РЗ
2008 г.
к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6

а

1

2

3

4

524 – ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Било 41
Става 41

335,35
335,35

368,89
437,13

173 242
190 030

Допълнително необходимите средства за заплати да се осигурят в рамките на утвърдения за дейността бюджет, чрез корекция със заповед на кмета на Общината.