Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 193 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2, на Общински  съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение, както следва:

§ 1. Чл. 2, ал. 6, 6.1 се изменя, както следва: За обектите, разположени в учебните заведения, които не се ползват целогодишно, за периода, в който не се използват, се заплаща 5% от договорената наемна цена.

ПРЕХОДНИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата влиза в сила от момента на разгласяването ѝ чрез публикуване на интернет страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 от АПК.

§ 3. За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. наемателите да заплащат наемната цена съобразно чл.2, ал.6, т.6.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)