Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 193

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 193
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и чл. 21, ал.2 и изисквания в Насоките за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ОП „Околна среда” с референтен номер: BG161PO005/08/2.30/01/03, Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, Процедура «Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетена ос 2 на оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.», Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект „ Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе” и декларира наличността на средствата в размер на 1 053 858,40 лв. в бюджета на Община Русе , функция «БКД», § 1020 – Външни услуги, необходими за финансиране на разходите по проекта преди те да бъдат възстановени от ОП „Околна среда”.