Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 194 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 194
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл.51, ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ –МЕСТНА ДЕЙНОСТ
Неданъчни приходи
§4100 Приходи от концесии +30 000лв.
Всичко неданъчни приходи +30 000лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ МЕСТНА ДЕЙНОСТ + 30 000лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА +30 000лв.
ІІ. РАЗХОДИ –държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 540 Домове за стари хора – ДСХ „Възраждане”
§1030 Текущ ремонт -3 800лв.
§5100 Основен ремонт
Обект ”Инсталация за битово гореща вода” на ДСХ „Възраждане” +3 800лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко разходи – държавни дейности 0лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „„Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Дейност 619 Др.дейности по жилищното строителство, благоустройството
и регионалното развитие
§5100 Основен ремонт
обект „Музей „Баба Тонка” +30 000лв.
Всичко за дейност +30 000лв.

Всичко разходи – общински дейности +30 000лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПОБЮДЖЕТА +30 000лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)