Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 194 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17, т. 1 и 2 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Русе реши:

Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев““ АД Гергана Николова, Кристиян Иванов, Луиза Попова и Иван Григоров да гласуват „ЗА“ по точки 11 и 12 от дневния ред на Общото събрание акционерите на дружеството, което ще се проведе на 22.06.2020 г. от 13 часа в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, в заседателната зала на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, а при липса на кворум – на 17.07.2020 г. от 13 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)