Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 194 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл. 45, ал. 4 и ал. 9, предложение 3-то от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и Заповед № 4-95-00-131/14.03.2024 г. на Областния управител на Област Русе, общинският съвет реши:

Потвърждава свое Решение № 145, прието по протокол № 6 от заседание, проведено на 29.02.2024 г., както следва:

 „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), Общински съвет – Русе реши:

1. Определя начална наемна цена на месец в размер на 18 000,00 лв. (осемнадесет хиляди лева) без включен ДДС, при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, за отдаване под наем на „буферен паркинг за тежкотоварни автомобили, санитарни преместваеми контейнери – 2 бр., павилион за охрана – 1 бр.“ с площ от 9 430 кв. м., изграден в поземлен имот с идентификатор 63427.178.134 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се на бул. „България“ № 292, с обща площ от 45 172 кв. м., с начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“, предмет на Акт за частна общинска собственост № 10532/19.07.2022 г.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)