Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 195 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и  заявления с вх. №УТ-16-21/30.03.2020 г. и №30-4123-1#1/23.04.2020 г.  от  „Артемида моделс“ ООД , Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/  – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – довеждащ водопровод и електропровод  до имот с идентификатор 47336.10.331 в м. „Вехтите лозя“, землище на гр. Мартен през следните имоти:47336.63.369 – общинска публична собственост, 47336.64.75 – държавна публична собственост и 47336.10.70 – собственост на възложителя по първи вариант на трасета.    

2. Дава  предварително съгласие за утвърждаване на трасета на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)