Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 195 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-11/09.03.16 от Венислав Стефанов Велев, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот №503.2431, находящ се в местността „Дрибак 1,2“, с. Николово, Община Русе;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот №503.2431, находящ се в местността „Дрибак 1,2“, с. Николово, Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)