Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 196 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и  заявления с вх. №УТ-16-23/01.04.2020 г. и №30-28-2#1/23.04.2020 г.  от ЕТ „Нунки – Михаил Ханджиев“, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/  – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – довеждащ водопровод и електропровод  до имот с идентификатор 63427.299.42 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе през следните имоти: 63427.299.26 и 63427.300.31 – общинска публична собственост и 63427.300.28 – частна собственост по първи вариант на трасета.    

2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасета на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)